Rekrutacja – zarządzanie

Wymagane są następujące dokumenty:              


Zarządzanie

Studia I stopnia (licencjackie):

  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  • kopia dowodu osobistego (poświadczona przez Uczelnię),
  • umowa cywilno – prawna,
  • cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
  • deklaracja wariantu płatności
  • opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta 22 zł
  • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
  • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) Zarządzanie:

  opłata za ELS opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 22 zł 85 zł 1 900 zł
Wariant drugi – ratalny 22 zł 85 zł 400 zł (1 z 5 rat)

ING Bank Śląski: 82 1050 1924 1000 0022 6350 4223


Praktyki zawodowe

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Senatu WSKFiT nr 17/2019/2020 z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zaliczania praktyk zawodowych na podstawie indywidualnej, zawodowej aktywności studenta, zgodnie ze stanowiskiem interpretacyjnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Uczelnia może weryfikować efekty określone dla praktyk zawodowych jedynie na etapie rekrutacji Kandydata na studia na określony kierunek i poziom. Jeśli w procesie rekrutacji Kandydat nie zgłosi chęci zwolnienia z odbywania praktyk na podstawie swojego doświadczenia zawodowego zobowiązany jest odbyć te praktyki zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni.