Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne - studia

Studia sportowe – I stopnia – licencjackie 


Nauczyciel WF – specjalizacja integracja sensoryczna – gimnastyka korekcyjna


Studia na kierunku wychowanie fizyczne są skierowane do wszystkich pasjonatów aktywności fizycznej oraz sportu, a także osób, które cenią zdrowy tryb życia. Przede wszystkim dają uprawnienia do wykonywania zawodu: nauczyciel wf. Dodatkowo wybrana specjalność (gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna lub integracja sensoryczna) zapewnia kompetencje do prowadzenia kolejnych zajęć w szkole. Studenci otrzymują również kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna medycznego.

Kandydat ma do wyboru studia stacjonarne lub niestacjonarne.

W trakcie zajęć na kierunku wychowanie fizyczne studenci zdobywają wiedzę z zakresu fizjologii, biochemii, biologii, pedagogiki, psychologii, a także anatomii. Omawiane są również procesy wychowawcze, rozwojowe oraz socjalizacyjne. Dzięki temu studenci opanowują metodyczne oraz dydaktyczne umiejętności niezbędne podczas w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego.

W wyniku ukończenia studiów I stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia).


Absolwent otrzymuje:
 • dyplom ukończenia Akademii Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie i tytuł licencjata, dające możliwość pracy w zawodzie: nauczyciel wf
 • fakultatywnie świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowawcy wypoczynku lub kierownika obozu

Studenci kierunku wychowanie fizyczne mogą zdobyć w ramach kursu dodatkowe uprawnienia instruktorskie oraz trenerskie:

 • survivalu, (po odbytym obozie)
 • samoobrony,
 • ratownictwa wodnego, (po odbytym obozie)
 • wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • fitnessu
 • kulturystyki
 • lekkoatletyki
 • piłki ręcznej
 • piłki nożnej
 • koszykówki
 • piłki siatkowej
 • pływania

Szkolenia kończą się wydaniem legitymacji instruktora sportu lub dyplomu trenera.


Po studiach I stopnia istnieje możliwość pracy w instytucjach, gdzie specjalności integracja sensoryczna oraz gimnastyka korekcyjna są szczególnie przydatne:

 • ośrodki sportu i rekreacji ruchowej
 • kluby i stowarzyszenia sportowe
 • instruktor w zakresie wybranej dyscypliny
 • fundacje i organizacje społeczne
 • administracja rządowa i samorządowa

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) Wychowanie Fizyczne

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 2 900 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 600 zł (1 z 5 rat)

 


Studia II stopnia – magisterskie 


Pierwsze w Polsce półtoraroczne studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne! 

Wybierając kierunek wychowanie fizyczne kandydat ma do wyboru półtoraroczne magisterskie studia stacjonarne, a także półtoraroczne magisterskie studia niestacjonarne.

Studenci kończący studia II stopnia otrzymają przygotowanie do pracy jako nauczyciel wf. w szkołach, klubach sportowych, a także instytucjach kultury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej. Mają również możliwość pracy w organizacjach społecznych i instytutach naukowo – badawczych. Z pewnością znajdą też zatrudnienie w instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. W wyniku ukończenia kierunku wychowanie fizyczne absolwent jest ponadto przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Ukończenie studiów magisterskich daje kwalifikacje uprawniające do pracy w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII i szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciel wf (przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne).


Absolwent kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje:
 • dyplom ukończenia Akademii Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie i tytuł magistra wychowania fizycznego wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym niezbędnym w pracy w szkole jako nauczyciel wf.

Gwarantujemy:

 • trzy semestry nauki 
 • zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie (dotyczy formy niestacjonarnej)

Wybrane przedmioty realizowane przez półtora roku studiów magisterskich:

 • Sporty indywidualne: tenis, tenis stołowy, pływanie, la terenowa, samoobrona, wrotkarstwo, kolarstwo, łyżwiarstwo
 • Przedmiot do wyboru: Sport osób niepełnosprawnych, Wychowanie fizyczne specjalne
 • Przedmiot do wyboru: Medycyna sportu, Profilaktyka zdrowotna w wf i sporcie
 • Przedmioty humanistyczne do wyboru: Filozofia, Socjologia
 • Sportowe gry zespołowe do wyboru: Siatkówka plażowa, Polskie gry drużynowe, piłka nożna (5-osobowa), rugby, unihokej
 • Przedmiot do wyboru: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie kryzysowe
 • Przedmiot do wyboru: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Bezpieczeństwo imprez masowych

   Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2023r.


Kadrę dydaktyczną na kierunku wychowanie fizyczne tworzą miedzy innymi:


Dziekan kierunku wychowanie fizyczne.

Dr Aida Piskorz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Na Uczelni pracuje od 2008 roku. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, jak również podyplomowych. Promotorka zarówno prac licencjackich, jak i magisterskich. W badanach naukowych koncentruje się raczej na  problematyce pracy nauczyciela, z uwzględnieniem zmian zachodzących w prawie oświatowym, dydaktyce  i pedeutologii.

Wykładowca. Od 2022 r pełni funkcję Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie.


nauczyciel wf

Dr hab. Anna Kęska

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Racjonalne żywienie. Żywienie a zdrowie, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. W 2006 uzyskała dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej, Wydział Wychowania Fizycznego, AWF w Warszawie.

Jej projekty badawcze dotyczą problematyki wpływu aktywności fizycznej na budowę ciała, jak również wydolność fizyczną osób w różnym wieku. Była wykonawcą, a także kierownikiem kilkunastu projektów statutowych. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Przygotowywała cykl artykułów eksperckich dla Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) w ramach programu KIK34 (SWISS CONTRIBUTION). Jest także autorką artykułów popularno-naukowych na zamówienie Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

Kierownik i wykładowca studiów oraz warsztatów realizowanych w ramach programów europejskich, jak również innych programów międzynarodowych i krajowych: Studia dla nauczycieli drugiego przedmiotu (Podyplomowe Studia „Wychowanie Fizyczne”), Podyplomowe Studia „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie”, Warsztaty „Żywienie dzieci i młodzieży”. Kierownik 10 edycji studiów podyplomowych „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie”. Wykładowca także na studiach podyplomowych: Psychologia sportu, Trener personalny, Trener motoryczny).


Dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. WSKFiT

Kadra dydaktyczna wychowania fizycznego wskfit

Dorobek naukowy i popularyzujący wiedzę:
Autorka trzech monografii i ok. 200 artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Transfer wiedzy realizuje na licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Dba o upowszechnianie wiedzy w branżowych, a także naukowo-popularnych periodykach. Zwolenniczka geointerpretacji środowiska na otwartych wykładach i podczas przechadzek po regionie.

Zainteresowania badawcze:
– potencjał georóżnorodności środowiska przyrodniczego Wielkopolski, Pomorza, Mazowsza i Kielecczyzny w kontekście rozwoju geoturystyki,
– kamienna architektura świeckiego i sakralnego dziedzictwa kulturowego Polski pn.-zach. w świetle analizy skandynawskich eratyków przewodnich,
– geozasoby plejstoceńskich stref glacjomarginalnych Polski środkowej – ich rozpoznanie, ochrona i upowszechnienie

– identyfikacja skandynawskich obszarów źródłowych osadów glacjalnych, w tym głazów narzutowych, w kontekście rozpoziomowania geochronologicznego osadów
– petrografia żwirów średnioziarnistych osadów lodowcowych późnego pleni vistulianu w pn.-zach. Polsce (Wielkopolska, Pomorze Zachodnie i Środkowe) oraz w pn.-wsch. Niemczech (Meklemburgia i Pomorze  Przednie)
– petrografia żwirów średnioziarnistych osadów lodowcowych młodszej części kompleksu środkowopolskiego na pn. Mazowszu
– fennoskandzkie eratyki przewodnie osadów akumulacji glacjalnej fazy leszczyńskiej, poznańskiej i pomorskiej plenivistulianu NW Polski i NE Niemiec oraz zlodowacenia odry i warty kompleksu środkowopolskiego Kielecczyzny i Mazowsza,
– charakterystyka wybranych cech teksturalnych osadów glacjalnych (granulometria, obróbka, obtoczenie i zmatowienie powierzchni ziarn kwarcu, skład minerałów ciężkich),


Dr Jerzy Chełmecki

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a także Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dr nauk humanistycznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny  Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W badaniach  naukowych podejmuje przede wszystkim społeczne i polityczne uwarunkowania rozwoju sportu w  Polsce  w XIX i XX w. Autor wydanych drukiem 2 prac monograficznych i opracowań źródeł historycznych, 10 redakcji zbiorowych monografii naukowych,  89 oryginalnych prac naukowych, podręcznika akademickiego do dziejów sportu  oraz  recenzji naukowych, haseł bibliograficznych,  jak również prac popularno-naukowych oraz artykułów prasowych.


Dr Katarzyna Pec

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne, a także studia licencjackie na kierunku turystyka i rekreacja.

Autor wystąpień i publikacji naukowych poświęconych wypaleniu zawodowemu nauczycieli wychowania fizycznego oraz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Zdobywczyni nagrody dla młodych naukowców za pracę: „Participation pf Polish youth in various areas of physical activity” podczas kongresu przedolimpijskiego: „2008 International Convention on Science, Education and Medicine in Sport” 1-4 sierpnia 2008 w Guangzhou w Chinach. Zdobywczyni nagrody International Council of Sport Science and Physical Education za artykuł: ”Professional Burnout among Polish Physical Education Teachers”, podczas konferencji  „The 16th Biennal Conference of the International Society for Commparative Physical Education and Sport 2008 – Global Merging: A New Era for Sport and Physical Education” 23-26 lipca 2008 w Macau w Chinach.

Nauczyciel wychowania fizycznego, języka angielskiego oraz biologii w warszawskiej szkole. Wielokrotny organizator obozów dla dzieci i młodzieży. Ponadto Instruktor gimnastyki korekcyjnej, a także instruktor dyscyplin sportu: pływanie, gimnastyka sportowa, narciarstwo zjazdowe.


Dr Marzena Kurzak

Absolwentka studiów doktoranckich AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą w Instytucie Badań Edukacyjnych MENiS (2004) oraz Studiów Podyplomowych w zakresie biologii i przyrody w SGGW w Warszawie (2018r). Doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie wychowania fizycznego w WCIES (2008-2011) Przez 20 lat nauczycielka wychowania fizycznego w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 42 w Warszawie, a także nauczyciel akademicki WSKFiT H. Konopackiej w Pruszkowie.

Ponadto autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, jak również metodycznych oraz laureatka nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2012 roku za zajęcia III miejsca w III edycji konkursu na opracowanie modelowych programów nauczania.

Posiada również uprawnienia: specjalizacja magisterska z rekreacji i turystyki, instruktor tenisa ziemnego, instruktor pływania, instruktor gimnastyki.

 


Dr Regini Romuald

Absolwent oraz wieloletni pracownik Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – m. innymi: kierownik Zakładu w Katedrze Lekkiej Atletyki, z-ca dyrektora Instytutu Sportu, a także członek Senatu.

Trener lekkiej atletyki I klasy – trener kadry juniorek w skoku wzwyż, z-ca kierownika szkolenia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, trener metodyk w Stołecznej Federacji Sportu, trener lekkiej atletyki w AZS Warszawa, v-ce Prezes Warszawskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, trener koordynator w centrum rekreacji i sportu „Gymnasion” w Warszawie.

Zainteresowania sportowe: uprawia bieganie oraz ćwiczenia siłowe.


Natalia Koperska

Psycholog sportu i e-sportu. Absolwentka psychologii na SWPS. Nominowany psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Współpracuje również z Polskim Komitetem Paraolimpijskim. Posiada Certyfikat Psychologa Sportu I klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek European Federation of Sport Psychology.

Doktorantka AWF Warszawie. Nauczyciel akademicki na AWF w Warszawie oraz na Uniwersytecie SWPS. Współpracuje z organizacjami e-sportowymi od 2016 roku.  Pracowała między innymi z  takimi drużynami jak: Team Kinguin (CS:GO, League of Legends, Fortnite), Devils.one (CS:GO, League of Legends, Fortnite Heros III, Simracing), 7more7 (League of Legends), Ballista.gg (Valorant).

Jest współtwórcą, jak również koordynatorem merytorycznym projektu Reconnect Yourself, skierowanego do graczy. Prowadzi także zajęcia z zakresu psychologii e-sportu oraz treningu mentalnego dla graczy związanych z agencją Proplayers.gg, Dr Pepper Talent Academy oraz podczas Campów szkoleniowych Esports Skills Camp. Ponadto autorka publikacji oraz kursów dotyczących zastosowania gier komputerowych w treningu sportowym, jak również w treningu mentalnym.


Dr Mariusz Hrycyna

Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Specjalności: Anatomia człowieka, Biomechanika układu ruchu człowieka, Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, Teoria treningu. Trener: Kulturystyki, Pływania, Personalny, Instruktor: Podnoszenia ciężarów, Gimnastyki sportowej, Piłki siatkowej oraz Żeglarstwa.

Wykładowca Wyższych Uczelni na kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, dietetyka. Zajmuje się również szkoleniem kadr instruktorskich oraz trenerskich z zakresu kulturystyki, nowoczesnych form treningu m.in. treningu personalnego, funkcjonalnego, pourazowego, stabilizacji głębokiej oraz stretchingu. Ponadto specjalista z zakresu korekcji postawy ciała i dietetyki.


Wykładowca na kierunku wychowanie fizyczneDr Marek Zieliński

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej. Edukator w zakresie doskonalenia zarządzania oświatą, jak również edukator  programu „ Nowa Szkoła ” w zakresie wspierania zmian w programie dydaktycznym. Studia podyplomowe z zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Instruktor gimnastyki sportowej I kl., instruktor piłki siatkowej, szkolenie w zakresie aerobiku i step aerobiku – I stopień. Ponadto uczestnik międzynarodowych konwencji i warsztatów metodycznych z zakresu aerobiku i step aerobiku.

W 1993 roku powołany na doradcę metodycznego w zakresie WF w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym we Włocławku, a następnie w Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, jak również w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku (do 2013 roku). Jako doradca metodyczny był wykładowcą na kwalifikacyjnych kursach pedagogicznych, z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, terapii pedagogicznej, a także na kursach doskonalących dla  kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.


Dr Marcin Smolarczyk

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dziedzinie kultury fizycznej, wieloletni pracownik Zakładu Gier Sportowych warszawskiej AWF. Trener najwyższej klasy sportowej piłki ręcznej (EHF Master Coach – IV poziom RINCK Convention). Prowadził zespoły młodzieżowe na poziomie kadr narodowych, oraz seniorskie w rozgrywkach Superligii oraz I ligii. Od 2016 roku jako lektor europejskiej federacji piłki ręcznej (EHF Lecturer) prowadzi szkolenia dla trenerów piłki ręcznej organizowane w Europie (EHF) i w Polsce (ZPRP).


Dr Tomasz Maziarczyk

Doktor nauk o kulturze fizycznej, Nauczyciel dyplomowany, instruktor kulturystyki, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Mistrz Polski w kajakarstwie, instruktor pływania, sędzia Polskiego Związku Kajakowego, sędzia Polskiego Związku Pływackiego, Trener Osobisty z wieloletnim stażem.

Zainteresowania: – zabytkowa motoryzacja


Dr Przemysław Płoskonka

Doktor nauk o kulturze fizycznej, wykładowca akademicki, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z turystyką kwalifikowaną (aktywną) i outdoorem. Konsultant projektów z obszaru kultury fizycznej i turystyki odpowiedzialnej. Lider społecznych ruchów edukacji plenerowej i przyrodniczo-leśnej. Wychowanek krakowskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a następnie reprezentant AZS AWF Warszawa w pływaniu. Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Wierny pragmatycznej zasadzie J. Deweya uczenia się przez działanie tworzył na Uczelni podwaliny nowoczesnych zajęć outdoorowych zgodnych z przesłaniem pedagogiki przygody. Autor pond 30 publikacji naukowych, uczestnik międzynarodowych projektów badawczych i konferencji naukowych.

Doświadczony pilot wycieczek, organizator i kierownik imprez turystyki kwalifikowanej oraz wypraw przygodowych. Obecnie zaangażowany w działalność największej organizacji społecznej zajmującej się sztuką przetrwania – Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu.

Posiada liczne uprawnienia instruktorskie i ukończone kursy m.in. surwiwalu, wspinaczki, kajakarstwa, pływania, nurkowania, żeglarstwa, ski-touringu, ratownictwa wodnego. W wolnych chwilach zapalony kajakarz, nie stroni od nocy w lesie pod rozgwieżdżonym niebem. Stara się trzymać formę, regularnie pływa.

W 2016 r. odznaczony  Brązowym Krzyżem Zasługi za rozwój edukacji.


Dr Roman Szkup

Geograf społeczno-ekonomiczny, od dwudziestu paru lat specjalizujący się w geografii turyzmu, turystyce i rekreacji. Absolwent i pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego (aktualnie – Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji UŁ). Wieloletni współpracownik Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie – m.in. twórca i współautor programów nauczania: turystyka biznesowa i turystyka motywacyjna; wykładowca i organizator podróży.

Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu geografii hotelarstwa (hotele w przestrzeni miejskiej) oraz zagospodarowania turystycznego (turystyczna baza noclegowa i baza towarzysząca na obszarach miejskich i wiejskich, użytkowanie działek letniskowych, rodzinne ogrody działkowe (ROD) w przestrzeni miejskiej, ROD jako miejsce wypoczynku i rekreacji). Autor opracowań z zakresu metod badań terenowych w turystyce i form turystyki biznesowej.

Zawsze uśmiechnięty, lubi studentów – do siebie, wszelkich przeciwności oraz coraz bardziej absurdalnej rzeczywistości podchodzi z dystansem…


Dr Paweł Kapuściński

Od dzieciństwa związany z piłką ręczną. Trener piłki ręcznej III-go poziomu EHF. Członek sztabu szkoleniowego Kadry Narodowej seniorek oraz Kadry Narodowej 2006 dziewcząt, trener I-ligowego zespołu kobiet AZS AWF Warszawa, instruktor koszykówki, piłki siatkowej oraz kajakarstwa.


Dr Agnieszka Kostyra

Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Absolwentka 2 kierunków studiów podyplomowych, oraz licznych  szkleń i kursów. Autorka kilku publikacji naukowych dotyczących sportu. Posiada również wieloletnie doświadczenie jako trener pływania w klubach sportowych dla dzieci i dorosłych, czynny nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej.


Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) WF – trzy semestralne !!!

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 3600 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 740 zł (1 z 5 rat)

 


Zapraszamy także na studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne.