administracja studia I stopnia – licencjackie


baner_administracja

Podstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji wykonawczych i menedżerskich w szeroko rozumianej administracji, studiowanie na tym kierunku przygotowuje przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Możliwości zatrudnienia:

 • kancelarie prawne
 • instytucje sektora bankowego
 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Straż Gminna (Miejska)
 • biura projektowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej

Staramy się, aby każdy studiujący administrację  studiował w przyjaznej atmosferze, zdobył specjalistyczną wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne we współczesnym świecie.

Oferujemy 3 – letnie wyższe zawodowe studia stacjonarne i niestacjonarne.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Zajęcia na studiach  niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele.


Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) Administracja 

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 1 900 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 400 zł (1 z 5 rat)

Absolwenci tego kierunku są wszechstronnie wykształceni – otrzymują prawno-administracyjne, społeczno-ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione humanistyczną wiedzą ogólną, dzięki temu SĄ przydatni w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym (m.in. w urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedsiębiorstwach i spółkach, organizacjach pozarządowych, firmach ubezpieczeniowych, firmach turystycznych, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, straży granicznej i policji).

Oferowane specjalizacjie wychodzą naprzeciw zarówno zainteresowaniom kandydatów, jak i potrzebom rynku pracy. Absolwent uzyskuje uniwersalne wykształcenie i jednocześnie jest specjalistą z zakresu objętego daną specjalnością. Takie wykształcenie jest bardzo przydatne na rynku pracy, gdyż daje dużą elastyczność w dostosowywaniu się do wymogów pracodawców.


Przedmioty  podstawowe

 • Historia administracji
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Nauka o administracji
 • Konstytucyjny system organów państwa
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Makro- i mikroekonomia
 • Publiczne prawo gospodarcze

Przedmioty  kierunkowe

 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Podstawy statystyki z demografią
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Organizacja usług opiekuńczych
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Ustrój samorządu terytorialnego

Kim można być po studiach administracyjnych?

 • specjalistą pracującym w instytucjach administracji rządowej i samorządowej,  w firmach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego, a także w instytucjach niepublicznych
 • pracownikiem administracji  w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i opieki nad innymi  oraz różnych firmach, w których potrzebna jest  wiedza i umiejętności  z zakresu opracowywania dokumentów, prowadzenia korespondencji, organizowania i zarządzania

Co można zyskać?

 • wiedzę z zakresu zarządzania, wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz finansach publicznych, podstawową wiedzę ekonomiczną
 • znajomość metod nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej i umiejętność zastosowania ich w praktyce, znajomość nowoczesnych technik negocjacji i mediacji oraz metod kontroli  i zasad postępowania  podczas kontroli zewnętrznych
 • doskonałe  kwalifikacje na rynek pracy krajów Unii Europejskiej.

Ważne i ciekawe

 • Wysoka jakość programu studiów w zakresie administracji oraz dobra organizacja procesu dydaktycznego została potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 • W naszej uczelni na studiach z zakresu administracji, poza standardami, które obowiązują w szkolnictwie wyższym, wprowadzamy szereg nowoczesnych technologii.
 • Program nauczania oparto na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu kilku dziedzin wiedzy – administracji publicznej, nauk prawnych, zarządzania, wiedzy psychospołecznej – oraz znajomości języków obcych. Dzięki temu kształcimy nowoczesnych specjalistów administracji, którzy rozumieją również zasady działania biznesu.
 • Wykładowcy, to naukowcy i praktycy, a wśród nich byli członkowie władz państwowych i samorządowych, badacze skutków reform administracyjnych.
 • Podczas zajęć stosowane są nowoczesne metody dydaktyczne pozwalające studentom na ich twórcze uczestnictwo w  nich, np. gry symulacyjne.  Podczas realizacji przedmiotu „Techniki negocjacji i mediacji w administracji” studenci poznają sposoby zastosowania techniki mediacji w odniesieniu do wielostronnych przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska (np. spalarnia śmieci). Analizują przypadki sporów publiczno – prywatnych i uczą się metod rozwiązywania ich (np. obwodnica augustowska)

Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2016 r.