Administracja

Studia I stopnia na kierunku administracja – licencjackie


Podstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji wykonawczych i menedżerskich w szeroko rozumianej administracji, studiowanie na tym kierunku przygotowuje przyszłych absolwentów do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Absolwenci tego kierunku są wszechstronnie wykształceni, otrzymują prawno-administracyjne oraz społeczno-ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione humanistyczną wiedzą ogólną, posiadają kompetencje do pracy w różnych instytucjach i podmiotach gospodarczych (m.in. w urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedsiębiorstwach i spółkach, organizacjach pozarządowych, firmach ubezpieczeniowych, firmach turystycznych, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, straży granicznej i policji). Administracja to studia dedykowane zarówno dla osób z jasno określoną ścieżką rozwoju kariery zawodowej oraz studentów, którzy w tej sprawie nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji. 

 • Absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Zajęcia na studiach  odbywają się w soboty i niedziele.

Przykładowe miejsca pracy naszych absolwentów:

 • kancelarie prawne
 • banki
 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Straż Gminna (Miejska)
 • biura projektowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej

Staramy się, aby każdy studiujący administrację  studiował w przyjaznej atmosferze, zdobył specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania, wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz finansach publicznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Naszym celem jest aby student przyswoił sobie znajomość metod nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej i umiejętność zastosowania ich w praktyce, znajomość nowoczesnych technik negocjacji i mediacji oraz metod kontroli  i zasad postępowania  podczas kontroli zewnętrznych a także by zdobył doskonałe  kwalifikacje niezbędne na rynku pracy krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie staramy się, aby studia na kierunku administracja były interesujące i wartościowe pod względem praktycznym. 

Wybrane przedmioty  podstawowe:

 • Historia administracji
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Nauka o administracji
 • Konstytucyjny system organów państwa
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Makro- i mikroekonomia
 • Publiczne prawo gospodarcze

Wybrane przedmioty  kierunkowe:

 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Podstawy statystyki z demografią
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Organizacja usług opiekuńczych
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Ustrój samorządu terytorialnego

Wysoka jakość programu studiów w zakresie administracji oraz dobra organizacja procesu dydaktycznego została potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Program nauczania oparto na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu kilku dziedzin   wiedzy – administracji publicznej, nauk prawnych, zarządzania, wiedzy psychospołecznej – oraz znajomości języków obcych. Dzięki temu kształcimy nowoczesnych specjalistów administracji, którzy rozumieją również zasady działania biznesu.

Wykładowcy, to naukowcy i praktycy, a wśród nich byli członkowie władz państwowych i samorządowych, badacze skutków reform administracyjnych.


Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich)

  opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 1 900 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 400 zł (1 z 5 rat)

Studia II stopnia – magisterskie


Absolwent uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia z tytułem zawodowym magistra, potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Administracja – studia magisterskie trwają 3 semestry, co jest atrakcyjną i unikalną ofertą.              

Absolwent po ukończeniu studiów będzie posiadał wszechstronne i poszerzone, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę, umiejętności i kompetencje przygotowujące go do pracy urzędniczej w administracji rządowej, samorządowej oraz w instytucjach niepublicznych, a także w zależności od wybranej specjalności, wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu: administrowania usługami publicznymi w celu skutecznego podnoszenia ich jakości, z zakresu funkcjonowania samorządów terytorialnych i strategicznego zarządzania w tym obszarze oraz z zakresu zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym w sektorze administracji.

Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi zrozumienie i interpretację rzeczywistości prawnej i ekonomiczno-administracyjnej a także mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, ułatwi także praktyczne wykorzystywanie informacji dostępnych w sektorze administracji i umiejętne ich przetwarzanie.

Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego opracowywania projektów z zakresu swojej specjalności, do pozyskiwania i wykorzystywania zasobów finansowych, ludzkich i materialnych przy pomocy sektora publicznego i prywatnego, obsługi klientów w obszarze tych sektorów oraz świadczenia usług doradczych. Będzie posiadał pogłębioną umiejętność tworzenia różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym (kongresowym) z zakresu nauki o administracji i dyscyplin pokrewnych oraz przygotowania prezentacji multimedialnej. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania wiedzy i umiejętności oraz do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Uzyskana podczas studiów wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje będą odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Absolwent będzie mógł znaleźć pracę w korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach działających w różnorodnych sektorach gospodarki, jak i otworzyć indywidualną działalność gospodarczą.

Absolwenci kończący studia na kierunku Administracja w WSKFiT są doskonale przygotowani do pracy w strukturach administracji samorządowej, państwowej i międzynarodowej, a także w administracji przedsiębiorstw prywatnych. Zdobyte wiedza i doświadczenie pozwalają na obejmowanie stanowisk średniego i wyższego szczebla, kierowania zespołami ludzi, a także zarządzania całymi pionami administracyjnymi.


Studenci mają do wyboru jedną z trzech specjalizacji:

 • Administracja usług publicznych
 • Samorząd terytorialny
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Uzupełnieniem pozyskanej podczas zajęć wiedzy są obowiązkowe praktyki zawodowe, w wybranej przez studenta firmie lub instytucji współpracującej w tym zakresie z WSKFiT. Współpracujemy z firmami i instytucjami działającymi m.in. na terenie miast Pruszków i Warszawa.


Kadrę dydaktyczną tworzą miedzy innymi:


Prof. Lech Królikowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej (mgr inż.) oraz studiów podyplomowych na Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1974-1990 pracował w Instytucie Historii Nauki PAN, gdzie uzyskał doktorat i habilitację. W 1990 r. wybrany został pierwszym burmistrzem Dzielnicy-Gminy Warszawa-Mokotów. Czterokrotnie był radnym, w tym raz przewodniczącym rady. Przez trzy lata kierował (w Urzędzie m. st. Warszawy) zespołem studialno-badawczym „Warszawa XXI”. W latach 1997-2009 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. Przez kolejne trzy lata był rektorem prywatnej uczelni w Warszawie. 1 października 2014 r. podjął pracę w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki na stanowisku profesora.

Jest autorem lub współautorem 19 książek oraz ponad 600 publikacji w czasopismach i prasie codziennej, m.in. rozpraw pt.: Globalizacja a rozwój Warszawy (Wydawnictwo Akapit-DTP, Warszawa 2002) oraz (wspólnie ze Stanisławem Wyganowskim) Rozważania o przyszłości Warszawy (Wyd. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2010).W latach 1993-2013 sprawował funkcja prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a od 2013 jest honorowym prezesem tego stowarzyszenia. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Za działalność na niwie  nauki i kultury oraz społecznej, Prezydent RP postanowieniem z 16 grudnia 2016 r. odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi.


Prof. Anna Gołębiowska

Prawnik, adwokat na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej pełniła funkcję Kierownika Zespołu Dydaktycznego Teorii Państwa, Prawa i Administracji, następnie była Prodziekanem ds. Nauki.

W Centrum Badań Kosmicznych PAN pełni funkcję koordynatora prawnego w projekcie openSPACE dotyczącym ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego jest: członkiem Rady Naukowej czasopisma „Rocznik Samorządowy” prowadzonego przez sieć badawczą Public Administration&Resards Local Government Network, zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej Zeszytów Naukowych SGSP, członkiem Rady Naukowej International Journal of Innovation in Social Science and Engineering, członkiem International Law Association,

Dorobek naukowy obejmuje kilkanaście monografii, recenzji, sprawozdań, opinii i komentarzy oraz ponad dwieście artykułów naukowych. Autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, międzynarodowego, europejskiego.


Dr Mariola Pytlak

Doktor nauk ekonomicznych (Kolegium Ekonomiczno–Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). Od początku rozwoju zawodowego zainteresowania koncentrują się na gospodarce lokalnej i regionalnej. We współpracy z samorządami lokalnymi tworzy programy i dokumenty strategiczne. Jest ekspertem w zakresie rewitalizacji obszarów i wiejskich.


Dr Paweł Kozielski

Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne), obrona z wyróżnieniem. Specjalność: Ekonomia międzynarodowa.

Absolwent studiów magisterskich na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Historia – oba kierunki ukończone w trybie dziennym na Uniwersytecie Łódzkim, a także absolwent 5 kierunków studiów podyplomowych.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (na poziomie samorządowym i centralnym) w obszarach funduszy unijnych oraz negocjacji umów handlowych. Od kilku lat zawodowo związany z branżą informatyczną. Ekspert ewaluacji projektów (głównie w branży IT i finansowej) współpracujący z kilkoma instytucjami publicznymi, w tym m.in. PARP, NCBR, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Autor publikacji naukowych koncertujących się wokół integracji gospodarczej, w szczególności w obszarze Azji Pacyfiku (w tym monografii pt.: Australia i jej rola w kształtowaniu procesów integracyjnych w obszarze Azji Pacyfiku, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015).  


Dr Katarzyna Ołdak-Jaczyńska

Radcą prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym również obroniła pracę doktorską uzyskując stopień naukowy doktora w zakresie nauk prawnych. Jest również absolwentką studiów podyplomowych w Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego – DESS – o specjalności prawo gospodarcze francuskie i europejskie Uniwersytetu w Poitiers i Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, od wielu lat doradza przedsiębiorcom zarówno krajowym jak i zagranicznym, jak również administracji publicznej w ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego, zapewniając kompleksową obsługę prawną we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego.

Od kilku lat z zaangażowaniem przekazuje swoją wiedzę studentom w zakresie prawa cywilnego, międzynarodowego publicznego, gospodarczego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego  a także prawa pracy. Podczas zajęć dzieli się zarówno swoją wiedzą teoretyczną jak i praktyczną.

Biegle włada językiem francuskim i angielskim. Jej pasją są konie, trenuje jeździectwo.


Dr Jerzy Walkowiak

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2003 roku obronił pracę doktorską  pt. Misja organizacji gospodarczej w perspektywie etyki biznesu. Od ponad dwudziestu lat jest teoretykiem i praktykiem zajmującym się problematyką uwarunkowań funkcjonowania organizacji gospodarczych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książek, w tym: Misja firmy a etyka biznesu, Uwarunkowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstw turystycznych.


Dr Waldemar Perdion 

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach), studiów zawodowych w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), a także studiów podyplomowych w zakresie: pedagogiki ogólnej( Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno Pedagogiczna w Łowiczu)  oraz zarządzania zasobami ludzkimi (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie ). Czynny uczestnik kilkunastu konferencji i seminariów naukowych. Uczestnik wymian zagranicznych min. z zakresu zabezpieczenia imprez masowych, zwalczanie przestępczości narkotykowej Belgia, Szwecja, Francja. Specjalizuje się z bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych.


Dr Robert Błaut

Ukończył studia o specjalności zautomatyzowane systemy zarządzania. Doktorat uzyskał z organizacji i zarządzania. W latach 1990 – 2005 prowadził działalność biznesową o charakterze szkoleniowym. Przez dwa lata był w tym okresie dyrektorem jednej ze szkół menedżerów, a następnie, przez kilkanaście lat – współwłaścicielem firmy szkoleniowo – doradczej. W tym czasie był też bardzo aktywnym trenerem – wykładowcą w wielu szkołach biznesu, przedsiębiorstwach i instytucjach. Przeprowadził ponad 500 szkoleń wysoko ocenionych przez uczestników i zleceniodawców. Opracował wiele programów dydaktycznych dla kadry kierowniczej najwyższego i średniego szczebla zarządzania i pracowników wielu firm. Od dwudziestu kilku lat jest nauczycielem akademickim. Wykłada organizację i zarządzanie, kulturę organizacyjną, negocjacje, komunikację interpersonalną i pedagogikę pracy. Jest współautorem Słownika pedagogiki pracy i organizacji, autorem książki o negocjacjach i artykułów na temat wybranych zagadnień z organizacji i zarządzania, negocjacji i komunikacji interpersonalnej.


Dr Justyna Kraszewska

Jestem absolwentką wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie „ Mniejszości narodowe i małe ojczyzny” prowadzone przez Instytut Slawistyki PAN i Collegium Civitas zakończyłam obroną doktoratu „Kultura pogranicza – doświadczenie pamięci w pismach Jarosława Iwaszkiewicza”. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół interdysyplinarnej perspektywy wielokulturowości i różnej narracji  pamięci, które wpisują się w biografizm i mikrohistorie.

Droga zawodowa wyznaczona była także przez stanowiska rzecznika prasowego w ministerstwach i pełnienia tej funkcji przy wicepremierze rządu.

Moje zainteresowania to: muzyka XVIII wieku i jazz, literatura, kwiaty i góry.

Jestem wymagającym wykładowcą. Nie toleruję nieuczciwości. Z przyjemnością  wspieram studentów, którzy są zaangażowani i chcą poszerzać swoje horyzonty. Wynikiem prac dyplomowych moich studentów są także publikacje w punktowanym czasopiśmie.


Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) – trzy semestralne !!!

  opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 2450 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 500 zł (1 z 5 rat)

 Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2016 r.


Na naszej uczelni prowadzimy również zajęcia na kierunku zarządzanie.