Studia administracja

Administracja studia licencjackie i magisterskie

Studia I stopnia – kierunek administracja – licencjackie


Kierunek administracja ma na celu przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji wykonawczych, jak również menedżerskich w szeroko rozumianej administracji. Nasze studia przygotowują przyszłych absolwentów do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych, a także na stanowiskach w firmach prywatnych.

Studia Administracja dają naszym absolwentom wszechstronne wykształcenie. Po pierwsze otrzymują oni prawno-administracyjne oraz społeczno-ekonomiczne wykształcenie uzupełnione humanistyczną wiedzą ogólną. Posiadają również kompetencje do pracy w różnych instytucjach i podmiotach gospodarczych: w urzędach wojewódzkich  (powiatowych i gminnych), przedsiębiorstwach i spółkach, jak również w organizacjach pozarządowych. Mogą znaleźć też pracę w firmach ubezpieczeniowych, firmach turystycznych, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, straży granicznej i policji).

Studia Administracja dedykowane są dla osób z jasno określoną koncepcją kariery zawodowej. Mogą być również szansą dla tych, którzy w tej sprawie nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji. 


Absolwent uzyskuje:

 • dyplom ukończenia Akademii Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie i tytuł licencjata.

Zajęcia na studiach odbywają się w soboty i niedziele z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Przykładowe miejsca pracy absolwentów po kierunku Administracja:

 • kancelarie prawne
 • banki
 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Straż Gminna (Miejska)
 • biura projektowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej

Dokładamy starań, aby studia administracja dawały możliwość nauki w przyjaznej atmosferze, a przede wszystkim zdobywanie specjalistycznej wiedzy.  W jej zakres wchodzą: zarządzanie, wiedza ogólna z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i administracji, finanse publiczne oraz podstawowa wiedza ekonomiczna.

Dbamy o to aby student przyswoił sobie znajomość metod nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej, a także umiejętność zastosowania ich w praktyce. Naszym celem jest przekazanie nowoczesnych technik negocjacji i mediacji oraz metod kontroli  i zasad postępowania  podczas kontroli zewnętrznych. Pragniemy również, aby nasi studenci zdobyli doskonałe  kwalifikacje niezbędne na rynku pracy krajów Unii Europejskiej. Staramy się, aby studia na kierunku administracja były interesujące i wartościowe zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. 

Wybrane przedmioty  podstawowe:

 • Historia administracji
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Nauka o administracji
 • Konstytucyjny system organów państwa
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Makro- i mikroekonomia
 • Publiczne prawo gospodarcze

Wybrane przedmioty  kierunkowe:

 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Podstawy statystyki z demografią
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Organizacja usług opiekuńczych
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Ustrój samorządu terytorialnego

Studia Administracja to przede wszystkim wysoka jakość programu studiów oraz dobra organizacja procesu dydaktycznego. Potwierdza to pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Kierunek Administracja posiada program nauczania oparty na zrównoważonym połączeniu kilku dziedzin wiedzy. Należą do nich: administracja publiczna, nauki prawne, zarządzanie, wiedzy psychospołeczna, jak również znajomość języków obcych. Dzięki temu kształcimy nowoczesnych specjalistów administracji, którzy rozumieją również zasady działania biznesu.

Nasze studia to także profesjonalizm dydaktyczny. Wykładowcy, to naukowcy i praktycy. Wśród nich byli członkowie władz państwowych, samorządowych i badacze skutków reform administracyjnych.


Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich)

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 2 600 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 540 zł (1 z 5 rat)


Studia II stopnia – magisterskie


Absolwent kierunku Administracja zyskuje kwalifikacje drugiego stopnia z tytułem zawodowym magistra, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

Administracja – studia magisterskie trwają 3 semestry, co jest atrakcyjną i unikalną ofertą.              

Absolwent po ukończeniu studiów posiada wszechstronne i poszerzone, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, umiejętności i kompetencje przygotowujące go do pracy urzędniczej w administracji rządowej, samorządowej oraz w instytucjach niepublicznych. W zależności od wybranej specjalności zdobywa również wiedzę z zakresu administrowania usługami publicznymi. Ma to na celu celu skuteczne podnoszenie jakości tychże usług w zakresie funkcjonowania samorządów terytorialnych i strategicznego zarządzania w tym obszarze. Ważnym elementem są również zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym w sektorze administracji.

Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi zrozumienie i interpretację rzeczywistości prawnej i ekonomiczno-administracyjnej a także mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki. Ułatwia także praktyczne wykorzystywanie informacji dostępnych w sektorze administracji i umiejętne ich przetwarzanie.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego opracowywania projektów z zakresu swojej specjalności. Posiada również umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania ludzkich i materialnych zasobów finansowych przy pomocy sektora publicznego i prywatnego. Ma także wiedzę na temat obsługi klientów w obszarze tych sektorów oraz świadczenia usług doradczych. Poza tym potrafi tworzyć prace pisemne w języku polskim i obcym (kongresowym) z zakresu nauki o administracji oraz dyscyplin pokrewnych. Zdobywa także wiedzę z zakresu przygotowania prezentacji multimedialnej. W konsekwencji absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania wiedzy i umiejętności oraz do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Uzyskana podczas studiów wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Absolwenci kierunku Administracja znajdą pracę w korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach działających w różnorodnych sektorach gospodarki lub otworzą indywidualną działalność gospodarczą.

Absolwenci kończący studia na kierunku administracja w ANS w Pruszkowie są doskonale przygotowani do pracy w strukturach administracji samorządowej, państwowej, międzynarodowej, a także w administracji przedsiębiorstw prywatnych. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają na obejmowanie stanowisk średniego i wyższego szczebla, kierowania zespołami ludzi, jak również zarządzania całymi pionami administracyjnymi.


Studenci mają do wyboru jedną z trzech specjalności:

 • Administracja usług publicznych
 • Samorząd terytorialny
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Uzupełnieniem pozyskanej podczas zajęć wiedzy są obowiązkowe praktyki zawodowe, w wybranej przez studenta firmie lub instytucji współpracującej w tym zakresie z ANS w Pruszkowie. Współpracujemy z firmami i instytucjami działającymi m.in. na terenie miast Pruszków i Warszawa.

Istnieje możliwość 


Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) – trzy semestralne !!!

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 3100 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 640 zł (1 z 5 rat)

Kadrę dydaktyczną tworzą miedzy innymi:


Wykładowca na kierunku administracjaProf. Anna Gołębiowska

Prawnik, adwokat na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Pełniła funkcję Kierownika Zespołu Dydaktycznego Teorii Państwa, Prawa i Administracji, następnie była Prodziekanem ds. Nauki.

W Centrum Badań Kosmicznych PAN pełni funkcję koordynatora prawnego w projekcie openSPACE dotyczącym ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Jest: członkiem Rady Naukowej czasopisma „Rocznik Samorządowy” prowadzonego przez sieć badawczą Public Administration&Resards Local Government Network, zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej Zeszytów Naukowych SGSP, członkiem Rady Naukowej International Journal of Innovation in Social Science and Engineering, członkiem International Law Association,

Dorobek naukowy obejmuje kilkanaście monografii, recenzji, sprawozdań, opinii jak również komentarzy. Ma także w swoim dorobku ponad dwieście artykułów naukowych. Autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, międzynarodowego oraz europejskiego.


Kadra dydaktyczna - administracja wskfitDr Mariola Pytlak

Doktor nauk ekonomicznych (Kolegium Ekonomiczno–Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). Od początku rozwoju zawodowego zainteresowania koncentrują się przede wszystkim na gospodarce lokalnej i regionalnej. We współpracy z samorządami lokalnymi tworzy programy i dokumenty strategiczne. Jest również ekspertem w zakresie rewitalizacji obszarów i wiejskich.


 

wykładowca kierunku administracjaDr Katarzyna Ołdak-Jaczyńska

Radca prawny, a także członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym również obroniła pracę doktorską uzyskując stopień naukowy doktora w zakresie nauk prawnych. Jest także absolwentką studiów podyplomowych w Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego – DESS – o specjalności prawo gospodarcze francuskie i europejskie Uniwersytetu w Poitiers i Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorka publikacji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe. Od wielu lat doradza przedsiębiorcom zarówno krajowym jak i zagranicznym. Prowadzi także doradztwo w sektorze administracji publicznej w ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego, zapewniając kompleksową obsługę prawną we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego.

Od kilku lat z zaangażowaniem przekazuje swoją wiedzę studentom w zakresie prawa cywilnego, międzynarodowego publicznego, gospodarczego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego,  a także prawa pracy. Podczas zajęć dzieli się zarówno swoją wiedzą teoretyczną jak i praktyczną.

Biegle włada językiem francuskim i angielskim. Jej pasją są konie, trenuje jeździectwo.


Dr Jerzy Walkowiak

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2003 roku obronił pracę doktorską  pt. Misja organizacji gospodarczej w perspektywie etyki biznesu. Od ponad dwudziestu lat jest teoretykiem i praktykiem zajmującym się problematyką uwarunkowań funkcjonowania organizacji gospodarczych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książek, w tym: Misja firmy a etyka biznesu, Uwarunkowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstw turystycznych.


Dr Waldemar Perdion

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach), studiów zawodowych w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), a także studiów podyplomowych w zakresie: pedagogiki ogólnej( Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno Pedagogiczna w Łowiczu)  oraz zarządzania zasobami ludzkimi (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie ).

Czynny uczestnik kilkunastu konferencji, a także seminariów naukowych. Uczestnik wymian zagranicznych min. z zakresu zabezpieczenia imprez masowych, zwalczania przestępczości narkotykowej (Belgia, Szwecja, Francja). Specjalizuje się przede wszystkim w bezpieczeństwie wewnętrznym, ochronie danych osobowych oraz ochronie informacji niejawnych.


Dr Robert Błaut

Ukończył studia o specjalności zautomatyzowane systemy zarządzania. Doktorat uzyskał z organizacji i zarządzania. W latach 1990 – 2005 prowadził działalność biznesową o charakterze szkoleniowym. Przez dwa lata był w tym okresie dyrektorem jednej ze szkół menedżerów, a następnie, przez kilkanaście lat – współwłaścicielem firmy szkoleniowo – doradczej. W tym czasie był też bardzo aktywnym trenerem – wykładowcą w wielu szkołach biznesu, przedsiębiorstwach i instytucjach.

Przeprowadził ponad 500 szkoleń wysoko ocenionych przez uczestników i zleceniodawców. Opracował wiele programów dydaktycznych dla kadry kierowniczej najwyższego i średniego szczebla zarządzania i pracowników wielu firm. Od dwudziestu kilku lat jest nauczycielem akademickim. Wykłada organizację i zarządzanie, kulturę organizacyjną, negocjacje, komunikację interpersonalną i pedagogikę pracy. Jest współautorem Słownika pedagogiki pracy i organizacji, autorem książki o negocjacjach i artykułów na temat wybranych zagadnień z organizacji i zarządzania, negocjacji i komunikacji interpersonalnej.


 Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2016 r.


Na naszej uczelni prowadzimy również zajęcia na kierunku zarządzanie.