Dokumenty

Akty prawnebip

  1. Statut WSKFIT
  2. Strategia Rozwoju WSKFiT na lata 2020-25
  3. Regulamin Studiów
  4. Regulamin Opłat
  5. Regulamin świadczeń dla studentów
  6. Regulamin zarządzania prawami autorskimi
  7. Uchwała Senatu w sprawie rekrutacji
  8. Uchwała Senatu w sprawie rekrutacji 2020/2021

Programy studiów

dla kierunku wychowania fizycznego studia I stopnia

dla kierunku wychowania fizycznego studia II stopnia

dla kierunku administracja studia I stopnia

Efekty Kształcenia

dla kierunku wychowania fizycznego studia I stopnia

dla kierunku wychowania fizycznego studia II stopnia

dla kierunku administracja studia I stopnia

Sylabusy

dla kierunku wychowania fizycznego studia I stopnia, stacjonarne

dla kierunku wychowania fizycznego studia I stopnia, niestacjonarne

dla kierunku wychowania fizycznego studia II stopnia

dla kierunku administracja studia I stopnia

Procedury

Procedura wyboru przedmiotów


Zarządzenia Rektora WSKFiT dotyczące zmiany organizacji roku akademickiego 2019-2020 w zwiazku z COVID-19