Rekrutacja – e-sport

Wymagane są następujące dokumenty:              


E-sport – zarządzanie e-sportem

Studia I stopnia (licencjackie):

  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  • umowa cywilno – prawna,
  • dwie jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
  • deklaracja wariantu płatności
  • opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta 22 zł
  • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
  • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) E-sport 

  opłata za ELS opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 22 zł 85 zł 2 750 zł
Wariant drugi – ratalny 22 zł 85 zł 570 zł (1 z 5 rat)

        ZAPISZ SIĘ NA STUDIA !!!


Praktyki zawodowe

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Senatu WSKFiT nr 17/2019/2020 z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zaliczania praktyk zawodowych na podstawie indywidualnej, zawodowej aktywności studenta, zgodnie ze stanowiskiem interpretacyjnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Uczelnia może weryfikować efekty określone dla praktyk zawodowych jedynie na etapie rekrutacji Kandydata na studia na określony kierunek i poziom. Jeśli w procesie rekrutacji Kandydat nie zgłosi chęci zwolnienia z odbywania praktyk na podstawie swojego doświadczenia zawodowego zobowiązany jest odbyć te praktyki zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni.