Edukacja dla bezpieczeństwa online

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa online

Studia podyplomowe edukacja dla bezpieczeństwa

Zachęcamy Państwa do studiowania na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa w wygodnej formie online. Nauka przez internet pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe bez wychodzenia z domu, co bez wątpienia pozwala zaoszczędzić czas i koszty dojazdu.

Biorąc pod uwagę rozporządzeniem w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

 • Charakterystyka

Studia Edukacja dla bezpieczeństwa przygotowują do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu, umożliwiają również zdobycie kwalifikacji podyplomowych. Słuchaczami mogą być  absolwenci wyższych uczelni. Głównym celem programu studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, a także umiejętności niezbędne dla uświadamiania zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Następnie na ich bazie możliwe jest wykształcenie  odpowiednich  nawyków do podejmowania działań o charakterze prewencyjnym. Powyższa wiedza pozwala dostrzegać, unikać oraz niwelować zagrożenia mające zasięg zarówno jednostkowy, jak i globalny.

 • Struktura

Studia Edukacja dla bezpieczeństwa realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze ponad 400 godzin. Prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna ANS w Pruszkowie moodle.wskfit.pl, dzięki której zajęcia prowadzone są w sposób komfortowy dla słuchaczy.

 • Program

W toku studiów Edukacja dla bezpieczeństwa realizowane są różne formy dydaktyczne: wykłady, konwersatoria, seminaria, zajęcia w grupach, konsultacje, jak również warsztaty problemowe. Mają one na celu opanowanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności jeśli chodzi o zakres tematyczny studiów. W realizacji programu studiów istotne jest także samokształcenie poza zajęciami planowymi.

Plan studiów:

Przedmioty ogólne: nauka o państwie i prawie, podstawy strategii  bezpieczeństwa,
Przedmioty podstawowe: administracja wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, zarządzanie kryzysowe, psychospołeczne  aspekty sytuacji  zagrożeń.
Grupa przedmiotów kierunkowych: zagrożenia czasu pokoju i wojny, bezpieczeństwo biznesu, podstawy zwalczania terroryzmu, patologie i przestępczość nieletnich, kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa, ochrona osób, mienia, obszarów i bezpieczeństwo imprez masowych, kryminalistyka i kryminologia, ratownictwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, a także zasady i metody ochrony osobistej.

Studia Edukacja dla bezpieczeństwa kończą się egzaminem końcowym.

W wyniku ukończenia studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).

Kontakt: tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@ans.pruszkow.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry

Data rozpoczęcia: listopad 2024 r.

Organizacja studiów podyplomowych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa

I semestr / II semestr / III semestr

Koszt studiów to 2900 złotych. Istnieje również możliwość opłat ratalnych 1000 zł opłata semestralna. Zwalniamy także Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów, (kopia poświadczona na miejscu)
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
ANS w Pruszkowie
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – Edukacja dla bezpieczeństwa

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU ANS w Pruszkowie

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT ANS w Pruszkowie:
ul. Hubala 5
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@ans.pruszkow.pl