Rekrutacja – administracja

Wymagane są następujące dokumenty:             


Administracja

Studia I stopnia (licencjackie):

 • kwestionariusz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • umowa cywilno – prawna,
 • dwie jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
 • deklaracja wariantu płatności
 • opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta 22 zł
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) Administracja 

  opłata za ELS opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 22 zł 85 zł 2 300 zł
Wariant drugi – ratalny 22 zł 85 zł 480 zł (1 z 5 rat)

Studia II stopnia (magisterskie): – trzy semestralne !!!

 • kwestionariusz zgłoszeniowy
 • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości.
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B) lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B).
 • wyciąg z indeksu (dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych składający się z jednej części).
 • dwie aktualne fotografie, w formacie  35 x 45 mm,  zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • umowa o kształcenie.
 • deklaracja wariantu płatności
 • opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta 22 zł
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) Administracja – trzy semestralne !!!

  opłata za ELS opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 22 zł 85 zł 2650 zł
Wariant drugi – ratalny 22 zł 85 zł 550 zł (1 z 5 rat)

Praktyki zawodowe

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Senatu WSKFiT nr 17/2019/2020 z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zaliczania praktyk zawodowych na podstawie indywidualnej, zawodowej aktywności studenta, zgodnie ze stanowiskiem interpretacyjnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Uczelnia może weryfikować efekty określone dla praktyk zawodowych jedynie na etapie rekrutacji Kandydata na studia na określony kierunek i poziom. Jeśli w procesie rekrutacji Kandydat nie zgłosi chęci zwolnienia z odbywania praktyk na podstawie swojego doświadczenia zawodowego zobowiązany jest odbyć te praktyki zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni.