Program DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. Programy DAAD są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki, co jest korzystne w równym stopniu dla Niemców jak i obcokrajowców. Ponadto DAAD wspiera międzynarodową działalność szkół wyższych poprzez szereg usług, takich jak programy informacyjne, publikacje, marketing, konsultacje, opieka i doradztwo, a także przyczynia się do kształtowania zagranicznej polityki kulturalnej.

PROCEDURA APLIKACYJNA:

W większości programów stypendialnych obligatoryjne jest ubieganie się na formularzu online. Przed wypełnieniem formularza online, prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami, które znajdą Państwo otwierając formularz online. Formularze niezbędne do złożenia wniosku w programach bez formularza online dostępne są na stronach internetowych DAAD: https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/erste-schritte-deutschland/einschreibung/

Podstawą do określenia stopnia znajomości języka niemieckiego jest test onDaF przeprowadzany przez lektorów DAAD na uczelniach, na których są oni zatrudnieni. Na uczelniach, które posiadają uprawnienia do przeprowadzenia testu onDaF, a które nie zatrudniają lektorów DAAD, test onDaF mogą przeprowadzić inni lektorzy języka niemieckiego. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego może być wystawione także na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis) w przypadku, kiedy lektor DAAD dobrze zna kandydata lub kiedy na uczelni nie ma możliwości przeprowadzenia testu onDaF.

LIMIT WIEKU

  • Studenci: nie ma.
  • Absolwenci: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.
  • Doktoranci: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu.
  • Młodzi naukowcy z tytułem doktora: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 4 lata po uzyskaniu tytułu doktora.
  • Doświadczeni naukowcy / nauczyciele akademiccy: nie ma.

Zwracamy Państwa uwagę na odstępstwa od tej reguły w przypadku, gdy przyjmująca uczelnia / przyjmujący instytut badawczy wyraźnie określą limity wieku.

UWAGA:

Kandydaci powinni zwrócić uwagę, aby wnioski zgłoszeniowe były kompletne i czytelne (sporządzone w miarę możliwości na komputerze). Wnioski należy złożyć w wersji niemieckiej lub angielskiej. Przy niektórych stypendiach dopuszczalny jest jedynie wniosek sporządzony w języku niemieckim.

Wnioski dostarczone po terminie nie będą uwzględniane.

  • Rozpatrzone bedą tylko kompletne wnioski spełniające wszystkie formalne kryteria.
  • Prosimy nie zszywać dokumentów.
  • O stypendia DAAD nie mogą ubiegać się osoby, które do momentu rozpoczęcia stypendium przebywają w Niemczech dłużej niż dwa lata.
  • O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
  • Informacje nie będą udzielane telefonicznie!

Kandydaci zakwalifikowani ostatecznie na stypendium długoterminowe, zostaną przez DAAD w Bonn wezwani do dosłania uwierzytelnionych kopii świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz ich uwierzytelnionych tłumaczeń na język niemiecki lub angielski (po jednym egzemplarzu) jak również do dosłania zaświadczenia o stanie zdrowia (na formularzu DAAD, który zostanie przesłany przez DAAD w Bonn).

Oficjalne strony PROGRAMU DAAD:

daad5      daad1