Program DAAD

daad4Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. Programy DAAD są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki, co jest korzystne w równym stopniu dla Niemców jak i obcokrajowców. Ponadto DAAD wspiera międzynarodową działalność szkół wyższych poprzez szereg usług, takich jak programy informacyjne, publikacje, marketing, konsultacje, opieka i doradztwo, a także przyczynia się do kształtowania zagranicznej polityki kulturalnej.

PROCEDURA APLIKACYJNA:

W większości programów stypendialnych obligatoryjne jest ubieganie się na formularzu online. Przed wypełnieniem formularza online, prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami, które znajdą Państwo otwierając formularz online. Formularze niezbędne do złożenia wniosku w programach bez formularza online dostępne są na stronach internetowych DAAD: www.daad.de/deutschland/download/03118.de.html

Podstawą do określenia stopnia znajomości języka niemieckiego jest test onDaF przeprowadzany przez lektorów DAAD na uczelniach, na których są oni zatrudnieni. Na uczelniach, które posiadają uprawnienia do przeprowadzenia testu onDaF, a które nie zatrudniają lektorów DAAD, test onDaF mogą przeprowadzić inni lektorzy języka niemieckiego. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego może być wystawione także na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis) w przypadku, kiedy lektor DAAD dobrze zna kandydata lub kiedy na uczelni nie ma możliwości przeprowadzenia testu onDaF.

LIMIT WIEKU

  • Studenci: nie ma.
  • Absolwenci: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.
  • Doktoranci: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu.
  • Młodzi naukowcy z tytułem doktora: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 4 lata po uzyskaniu tytułu doktora.
  • Doświadczeni naukowcy / nauczyciele akademiccy: nie ma.

Zwracamy Państwa uwagę na odstępstwa od tej reguły w przypadku, gdy przyjmująca uczelnia / przyjmujący instytut badawczy wyraźnie określą limity wieku.

UWAGA:

Kandydaci powinni zwrócić uwagę, aby wnioski zgłoszeniowe były kompletne i czytelne (sporządzone w miarę możliwości na komputerze). Wnioski należy złożyć w wersji niemieckiej lub angielskiej. Przy niektórych stypendiach dopuszczalny jest jedynie wniosek sporządzony w języku niemieckim.

Wnioski dostarczone po terminie nie będą uwzględniane.

  • Rozpatrzone bedą tylko kompletne wnioski spełniające wszystkie formalne kryteria.
  • Prosimy nie zszywać dokumentów.
  • O stypendia DAAD nie mogą ubiegać się osoby, które do momentu rozpoczęcia stypendium przebywają w Niemczech dłużej niż dwa lata.
  • O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
  • Informacje nie będą udzielane telefonicznie!

Kandydaci zakwalifikowani ostatecznie na stypendium długoterminowe, zostaną przez DAAD w Bonn wezwani do dosłania uwierzytelnionych kopii świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz ich uwierzytelnionych tłumaczeń na język niemiecki lub angielski (po jednym egzemplarzu) jak również do dosłania zaświadczenia o stanie zdrowia (na formularzu DAAD, który zostanie przesłany przez DAAD w Bonn).

Oficjalne strony PROGRAMU DAAD:

daad5      daad1