Współpraca międzynarodowa


Dział Współpracy Międzynarodowej uczestniczy we wdrażaniu polityki WSKFiT dotyczącej współpracy międzynarodowej i realizuje związane z tym zadania:

  1. Negocjacje i przygotowywanie umów o współpracy międzynarodowej szczebla uczelnianego,er1
  2. Organizacja wizyt delegacji z uczelni zagranicznych przyjeżdżających do WSKFiT na zaproszenie Rektora,
  3. Koordynacja wizyt gości zagranicznych przyjeżdżających do WSKFiT w ramach umów o współpracy szczebla uczelnianego,
  4. Koordynacja wyjazdów pracowników i studentów WSKFiT udających się za granicę w ramach umów o współpracy szczebla uczelnianego,
  5. Obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów WSKFiT,
  6. Przyjmowanie pracowników działów współpracy zagranicznych uczelni na szkolenia i spotkania informacyjne,
  7. Prezentacja Uczelni na spotkaniach międzynarodowych,
  8. Opracowywanie sprawozdań dotyczących współpracy międzynarodowej.

Powyższa działalność może być realizowana poprzez następujące akcje:

Comenius – Akcja oddziałująca za zwiększenie jakości kształcenia w edukacji szkolnej, dzięki wspieraniu wymiany międzynarodowej między szkołami, placówkami kształcenia i  doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także nauczaniu języków obcych.

Erasmus – Akcja skierowana jest do uczelni wyższych. Ma na celu promowanie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. W jej ramach organizowane są wymiany studentów oraz wykładowców uniwersyteckich, a także tworzone są sieci współpracujących ze sobą uczelni wyższych. 

Grundtvig – Akcja kierowana jest do jednostek zajmujących się nauczaniem dorosłych. W jej ramach można podnosić kwalifikacje osób uczących dorosłych, promować ideę „uczenia się przez całe życie” („lifelong learning”) a także organizować wymianę między placówkami kształcącymi dorosłych.

Lingua – Akcja mająca na celu promowanie uczenia się języków obcych przez całe życie. 

Minerva – Akcja promuje naukę na odległość, a także stosowania technologi informtyczno – komunikacyjnych (ICT) w edukacji. 

Eurydice – Akcja ma na celu tworzenie sieci informacyjnej o systemach edukacyjnych, wdrażanych innowacjach, przeprowadzanych reformach oraz głównych kierunkach polityki edukacyjnej w krajach. 

Arion – Akcja ma na celu organizowanie wizyt studyjnych dla przedstawicieli administracji oświatowej różnych szczebli zarządzania, które umożliwiają poznawanie systemów edukacyjnych w innych krajach europejskich. 

Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses – EILC) to kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Kursy te przeznaczone są dla stypendystów Erasmusa, przyjeżdżających na studia lub praktykę do kraju, w którym mówi się językiem rzadziej stosowanym i nauczanym. W kraju tym kursy organizowane są przez wybrane ośrodki nauczania języków.

Kraje, w których organizowane są intensywne kursy językowe Erasmusa:

Belgia (Wspólnota Flamandzka), Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. 

Nabór kandydatów prowadzą bezpośrednio instytucje organizujące kursy, a w niektórych krajach docelowych – Agencje Narodowe Erasmusa. 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników

Organizator kursu powinien zagwarantować uczestnikom możliwość zakwaterowania w akademikach i korzystania ze stołówek studenckich.

Opłaty 

Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu kulturalnego.  

Finansowanie pobytu

Pobyt na kursie EILC studenci finansują sami, ewentualnie mogą otrzymać stypendium na okres kursu z uczelni macierzystej, pod warunkiem, że uczelnia podjęła decyzję o wypłacaniu wszystkim swoim studentom biorącym udział w EILC dodatkowego stypendium. Decyzja uczelni uzależniona jest od jej możliwości finansowych.