kierunki studiów

          


wychowanie fizyczne – studia licencjackie

Specjalizacja: Trenerska z uprawnieniami opiekuna medycznego


Wybierając kierunek wychowanie fizyczne kandydat ma do wyboru 3 – letnie wyższe zawodowe studia stacjonarne, a także 3 – letnie wyższe zawodowe studia niestacjonarne.
Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent może kontynuować naukę na II stopniu studiów (magisterskich) Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w dni powszednie natomiast studenci niestacjonarni uczęszczają na zajęcia w weekendy.


Realizujemy specjalizację trenerską:

trener piłki nożnej, trener personalny, trener kolarstwa, menedżer sportu

baner_WFStudia na specjalizacji trenerskiej to oferta dedykowana pasjonatom sportu i aktywności fizycznej, osobom, dla których zdrowy styl życia stanowi istotną wartość. To specjalizacja skierowana do przyszłych trenerów, instruktorów i menedżerów sportu. Dodatkowo Studenci uzyskają uprawnienia zawodowe opiekuna medycznego. Uzyskają także dyplom trenera II klasy wybranej przez siebie dyscypliny sportowej.

W trakcie nauki studenci posiądą wiedzę anatomiczną, fizjologiczną, biologiczną, biochemiczną, psychologiczną i pedagogiczną. Poznają procesy rozwojowe, socjalizacyjne i wychowawcze. Opanują dydaktyczne i metodyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi w tym z niepełnosprawnością.

Absolwenci otrzymują uprawnienia:

Absolwenci po zakończeniu nauki otrzymują dyplom ukończenia WSKFiT, dyplom trenera II klasy wybranej dyscypliny sportu, świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie: opiekun medyczny.

Studenci tego kierunku zdobywają dodatkowo różne uprawnienia instruktorskie:

 • survivalu, (po odbytym obozie)
 • samoobrony,
 • ratownictwa wodnego, (po odbytym obozie)
 • wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • fitness
 • kulturystyka
 • lekkoatletyka
 • piłka ręczna
 • piłka nożna
 • koszykówka
 • piłka siatkowa
 • pływanie

Szkolenia kończą się wydaniem legitymacji instruktora sportu.

Możliwość zatrudnienia:

• placówki dydaktyczno-wychowawcze,
• wszystkie typy szkół,
• ośrodki sportu i rekreacji ruchowej,
• kluby i stowarzyszenia sportowe,
• instruktor w zakresie wybranej dyscypliny,
• fundacje i organizacje społeczne,
• administracja rządowa i samorządowa.


Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2017r.


Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) WF

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 2 100 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 480 zł (1 z 5 rat)

Wymagane są następujące dokumenty:

Wychowanie fizyczne – Studia I stopnia (licencjackie):                                                         

 • kwestionariusz zgłoszeniowy – kwestionariusz
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • kopia dowodu osobistego (poświadczona przęz Uczelnię),
 • umowa cywilno – prawna, – umowa
 • cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
 • deklaracja wariantu płatności – deklaracja
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)
 • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważne do 6 miesięcy),

Wychowanie fizyczne – studia magisterskie: trzy semestralne !!!

Pierwsze w Polsce półtoraroczne studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne !!!


WF_2020_magisterskie_768x541Absolwent studiów II stopnia otrzyma przygotowanie do pracy zawodowej w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, w instytucjach kutury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, instytutach naukowo – badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Absolwent jest także przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwenci otrzymują uprawnienia:

 • do pracy w szkołach wszystkich typów
 • do pracy w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną

Gwarantujemy:

 • trzy semestry nauki !
 • zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie !
 • stałe czesne przez trzy semestry !

Absolwent uzyskuje:

Dyplom magistra wychowania fizycznego


Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2017r.


Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) WF – trzy semestralne !!!

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 2950 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 590 zł (1 z 5 rat)

Wymagane są następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – kwestionariusz
  • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości.
  • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B) lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B).
  • wyciąg z indeksu (dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych składający się z jednej części).
  • kopia dowodu osobistego.
  • 4 (jednakowe) aktualne fotografie, w formacie  35 x 45 mm,  zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważne do 6 miesięcy).
  • umowa o kształcenie. – umowa
  • deklaracja wariantu płatności – deklaracja
  • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

zapis1


Administracja – studia licencjackie

Podstawowym celem kształcenia na kierunku baner_administracjaadministracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji wykonawczych i menedżerskich w szeroko rozumianej administracji, studiowanie na tym kierunku przygotowuje przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Możliwości zatrudnienia:

 • kancelarie prawne
 • instytucje sektora bankowego
 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Straż Gminna (Miejska)
 • biura projektowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej

Staramy się, aby każdy studiujący administrację  studiował w przyjaznej atmosferze, zdobył specjalistyczną wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne we współczesnym świecie.

Oferujemy 3 – letnie wyższe zawodowe studia stacjonarne i niestacjonarne.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Zajęcia na studiach  niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele.


Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2017 r.


Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) Administracja 

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 1 900 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 400 zł (1 z 5 rat)

Wymagane są następujące dokumenty:

Administracja

 • kwestionariusz zgłoszeniowy – kwestionariusz
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • kopia dowodu osobistego (poświadczona przęz Uczelnię),
 • umowa cywilno – prawna, –umowa
 • cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
 • deklaracja wariantu płatności – deklaracja
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

Wychowanie fizyczne – studia magisterskie: trzy semestralne !!!


Administracja_2020_magisterskie_768x541Gwarantujemy:

 • trzy semestry nauki !
 • zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie !
 • stałe czesne przez trzy semestry !

Absolwent uzyskuje:

Dyplom magistra administracji

ze specjalizacją do wyboru:

 • Administracja usług publicznych
 • Samorząd terytorialny
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) Administracja – trzy semestralne !!!

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 2450 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 500 zł (1 z 5 rat)

Studia II stopnia (magisterskie): – trzy semestralne !!!

 • kwestionariusz zgłoszeniowy – kwestionariusz
 • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości.
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B) lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B).
 • wyciąg z indeksu (dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych składający się z jednej części).
 • kopia dowodu osobistego.
 • 4 (jednakowe) aktualne fotografie, w formacie  35 x 45 mm,  zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • umowa o kształcenie. – umowa
 • deklaracja wariantu płatności – deklaracja
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)

zapis1