administracja studia I stopnia – licencjackie

baner_administracjaPodstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji wykonawczych i menedżerskich w szeroko rozumianej administracji, studiowanie na tym kierunku przygotowuje przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Możliwości zatrudnienia:

 • kancelarie prawne
 • instytucje sektora bankowego
 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Straż Gminna (Miejska)
 • biura projektowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej

Staramy się, aby każdy studiujący administrację  studiował w przyjaznej atmosferze, zdobył specjalistyczną wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne we współczesnym świecie.

Oferujemy 3 – letnie wyższe zawodowe studia stacjonarne i niestacjonarne.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Zajęcia na studiach  niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele.


Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2016 r.


Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) Administracja 

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 120 zł 1 850 zł
Wariant drugi – ratalny 120 zł 390 zł (1 z 5 rat)

Na kierunku administracja studenci mają do wyboru jedną ze specjalizacji:

 • obsługa administracyjna kancelarii prawnych

Studia ze specjalizacją obsługa administracyjna kancelarii prawnych adresowane są do osób, które w sposób profesjonalny chcą podjąć się pracy związanej z bieżącą obsługą biurowo – administracyjną kancelarii notarialnych, adwokackich oraz radcowskich. Absolwenci otrzymają kwalifikacje niezbędne do organizacji funkcjonowania kancelarii prawnych, w szczególności do prowadzenia akt, nadzoru i obsługi korespondencji, prawidłowego obiegu informacji oraz dokumentów kancelarii, organizacji i obsługi spotkań biurowych i biznesowych, przygotowywania wypisów i odpisów aktów prawnych, a także obsługi programów informatycznych służących rejestracji czynności prawnych. Absolwenci nabędą także umiejętność bardzo dobrej organizacji własnej pracy , kreatywności , a także efektywnego działania pod presją czasu. Kompetencje społeczne uzyskane przez absolwentów przyczynią się do skutecznej ich interakcji z otoczeniem. Pozwolą na sprawne przystosowanie absolwentów do nowych, zmieniających się warunków oraz zwiększą ich odporność na sytuacje stresowe. Przyczynią się do rozwinięcia wrażliwości społecznej oraz zdolności negocjacyjnych i komunikacyjnych.

 • administracja bezpieczeństwa publicznego,

Absolwenci specjalizacji Administracja Bezpieczeństwa Publicznego potrafią sprawnie działać w sytuacjach kryzysowych, identyfikować i rozwiązywać złożone problemy bezpieczeństwa, a także podejmować decyzje na stanowiskach kierowniczych w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Zdobywają umiejętności, które pozwalają wykorzystać wiedzę z zakresu prawa, psychologii, kryminologii i ekonomii w instytucjach publicznych, szczególnie w strukturach zajmujących się utrzymaniem porządku publicznego. Potrafią, koordynować wspólne działania służb (policja, straż miejska, straż pożarna, straż graniczna) i urzędów.

 • administracja samorządowa,

Absolwenci specjalizacji Administracja Samorządowa są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w administracji samorządowej i terenowych agendach administracji rządowej. Posiadają kwalifikacje do wykonywania wszelkich działań wynikających z zakresu zadań przewidzianych dla administracji. Posługują się specjalistyczną wiedzą w dziedzinach organizacji i funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki komunalnej oraz stanowienia aktów prawa miejscowego. Posiadają biegłą orientację w problematyce ustroju samorządu terytorialnego w Polsce, zarządzania zasobami ludzkimi czy przygotowania i realizacji projektów z Funduszy Europejskich.

 • administracja rządowa i służba cywilna,

Absolwenci specjalizacji Administracja Rządowa i Służba Cywilna przygotowani są do podejmowania decyzji politycznych, do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach międzynarodowych oraz  w mediach. Studia na kierunku politologia przygotowują do rozumienia zjawisk i procesów politycznych oraz analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych a innymi podmiotami życia społecznego. Studenci nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk politycznych.

 • obsługa ekonomiczno – administracja szkół.

Absolwenci specjalizacji przygotowani są do sprawnego i twórczego wspomagania zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej. Studia kierowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach.


Absolwenci tego kierunku są wszechstronnie wykształceni – otrzymują prawno-administracyjne, społeczno-ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione humanistyczną wiedzą ogólną, dzięki temu SĄ przydatni w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym (m.in. w urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedsiębiorstwach i spółkach, organizacjach pozarządowych, firmach ubezpieczeniowych, firmach turystycznych, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, straży granicznej i policji).

Oferowane specjalizacjie wychodzą naprzeciw zarówno zainteresowaniom kandydatów, jak i potrzebom rynku pracy. Absolwent uzyskuje uniwersalne wykształcenie i jednocześnie jest specjalistą z zakresu objętego daną specjalnością. Takie wykształcenie jest bardzo przydatne na rynku pracy, gdyż daje dużą elastyczność w dostosowywaniu się do wymogów pracodawców.


Przedmioty  podstawowe

 • Historia administracji
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Nauka o administracji
 • Konstytucyjny system organów państwa
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Makro- i mikroekonomia
 • Publiczne prawo gospodarcze

Przedmioty  kierunkowe

 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Podstawy statystyki z demografią
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Organizacja usług opiekuńczych
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Ustrój samorządu terytorialnego

Inne treści nauczania

 • Podstawy psychologii
 • Logika prawnicza
 • Filozofia polityczna
 • Informatyka w administracji
 • Technologia informacyjna
 • Organizacja ochrony środowiska
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Kontrola i nadzór w administracji
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
 • Etyka w administracji
 • Praktyka studencka – w  wymiarze 3 tygodni
 • Język obcy nowożytny (język angielski)

Przedmioty fakultatywne ( 2 do wyboru)

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Informacja publ. i komunikacja społeczna
 • Prawo podatkowe
 • Prawo turystyczne
 • Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
 • Systemy administracji publicznej w państwach UE
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Socjologia organizacji
 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Marketing usług publicznych
 • Redakcja administracyjna
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Zarządzanie kryzysowe

Kim można być po studiach administracyjnych?

 • specjalistą pracującym w instytucjach administracji rządowej i samorządowej,  w firmach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego, a także w instytucjach niepublicznych
 • pracownikiem administracji  w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i opieki nad innymi  oraz różnych firmach, w których potrzebna jest  wiedza i umiejętności  z zakresu opracowywania dokumentów, prowadzenia korespondencji, organizowania i zarządzania

Co można zyskać?

 • wiedzę z zakresu zarządzania, wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz finansach publicznych, podstawową wiedzę ekonomiczną
 • znajomość metod nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej i umiejętność zastosowania ich w praktyce, znajomość nowoczesnych technik negocjacji i mediacji oraz metod kontroli  i zasad postępowania  podczas kontroli zewnętrznych
 • doskonałe  kwalifikacje na rynek pracy krajów Unii Europejskiej.

Ważne i ciekawe

 • Wysoka jakość programu studiów w zakresie administracji oraz dobra organizacja procesu dydaktycznego została potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 • W naszej uczelni na studiach z zakresu administracji, poza standardami, które obowiązują w szkolnictwie wyższym, wprowadzamy szereg nowoczesnych technologii.
 • Program nauczania oparto na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu kilku dziedzin wiedzy – administracji publicznej, nauk prawnych, zarządzania, wiedzy psychospołecznej – oraz znajomości języków obcych. Dzięki temu kształcimy nowoczesnych specjalistów administracji, którzy rozumieją również zasady działania biznesu.
 • Wykładowcy, to naukowcy i praktycy, a wśród nich byli członkowie władz państwowych i samorządowych, badacze skutków reform administracyjnych.
 • Podczas zajęć stosowane są nowoczesne metody dydaktyczne pozwalające studentom na ich twórcze uczestnictwo w  nich, np. gry symulacyjne.  Podczas realizacji przedmiotu „Techniki negocjacji i mediacji w administracji” studenci poznają sposoby zastosowania techniki mediacji w odniesieniu do wielostronnych przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska (np. spalarnia śmieci). Analizują przypadki sporów publiczno – prywatnych i uczą się metod rozwiązywania ich (np. obwodnica augustowska)