Dokumenty

ectsEuropejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System, ECTS) został wprowadzony jako przedsięwzięcie pilotażowe w ramach programu Erasmus w 1989 r. Wówczas jego celem było ułatwienie uznawania okresów studiów odbywanych przez studentów za granicą poprzez transfer punktów.

Obecnie jest stosowany zarówno do transferu, jak i akumulacji osiągnięć studentów. ECTS pozwala przedstawiać programy studiów w sposób czytelny i ułatwiający porównania. Służy on zarówno studentom odbywającym część studiów za granicą lub w innej uczelni krajowej, jak i studentom odbywającym całość studiów w swej uczelni macierzystej, ponieważ jest stosowany dla celów akumulacji punktów w obrębie jednej uczelni oraz w celu przenoszenia punktów z jednej uczelni do drugiej. Z tych względów akronim „ECTS” oznacza obecnie „Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów”.


Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) jest systemem ukierunkowanym na studenta i opartym na nakładzie pracy studenta, jakiego wymaga osiągnięcie celów programu studiów. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim elementom programu studiów i odzwierciedlają one ilość pracy, jakiej wymaga osiągnięcie konkretnych efektów kształcenia w ramach danego komponentu, w odniesieniu do łącznego nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia całego roku studiów. Efekty kształcenia oznaczają zestaw kompetencji określających, co student będzie wiedział, rozumiał lub potrafił zrobić po zakończeniu procesu kształcenia niezależnie od tego, jak długo trwa ten proces. W systemie ECTS roczny nakład pracy studenta to czas potrzebny studentowi do zaliczenia wszystkich zajęć określonych w rocznym planie studiów.

Punkty ECTS określają jedynie nakład pracy studenta mierzony w czasie. Nie odzwierciedlają w żaden sposób statusu zajęć z danego przedmiotu, jego miejsca w programie i planie studiów, ani też prestiżu nauczyciela. Podstawą przyporządkowania punktów różnym elementom dydaktycznym danego roku studiów jest realistyczne oszacowanie nakładu pracy, jakiego od przeciętnego studenta wymaga osiągnięcie efektów kształcenia określonych dla tego elementu. Za podstawę ECTS przyjęto zasadę, że nakład pracy studenta studiów realizowanych  w ciągu jednego standardowego roku akademickiego odpowiada 60 punktom ECTS. Nakład pracy studenta studiów stacjonarnych w Europie wynosi przeważnie około 1500-1800 godzin rocznie i w tych przypadkach jeden punkt oznacza około 25-30 godzin pracy przeciętnego studenta (w tym zajęcia zorganizowane w uczelni i praca własna).

Punkty ECTS można uzyskać wyłącznie po wykonaniu wymaganej pracy i odpowiednim ocenieniu uzyskanych efektów kształcenia.Punktów ECTS nie przyznaje się za egzaminy. Egzamin to sprawdzenie jak dobrze student opanował wiedzę i umiejętności związane z konkretnymi efektami kształcenia, za zdobycie których otrzymał punkty ECTS. Egzamin umożliwia wystawienie studentowi oceny za poziom opanowania wiedzy, kompetencji i umiejętności. Praca niezbędna dla przygotowania się do egzaminu oraz samo zdawanie egzaminu jest ujęte w liczbie punktów przypisanej przedmiotowi. Punktów ECTS nie należy mylić z oceną. Warunkiem otrzymania punktów za dane zajęcia jest ich zaliczenie i uzyskanie pozytywnej oceny.

ECTS nie gwarantuje automatycznego uznawania punktów dla celów kontynuowania nauki. O tym, które punkty zostaną uznane w ramach określonego programu, decyduje uczelnia przyznająca tytuł/dyplom. Uznawanie jest obowiązkowe w przypadku uzgodnionych wyjazdów studentów, jak to ma miejsce np. w programie Erasmus.

Uczelnia nie jest zobowiązana przyjąć studentów posiadających punkty ECTS, którzy chcieliby zapisać się na wyższe lata studiów. Decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu podejmuje sama uczelnia przyznająca tytuł/dyplom. Student ma jednak prawo oczekiwać, że uczelnia zapozna się dokładnie z dotychczasowym przebiegiem jego studiów i osiągnięciami opisanymi np. w Suplemencie do Dyplomu.


Akty prawne

  1. Regulamin Studiów
  2. Regulamin Opłat

Efekty Kształcenia

dla kierunku wychowania fizycznego studia I stopnia

dla kierunku wychowania fizycznego studia II stopnia

dla kierunku administracja studia I stopnia

Sylabusy

dla kierunku wychowania fizycznego studia I stopnia, stacjonarne

dla kierunku wychowania fizycznego studia I stopnia, niestacjonarne

dla kierunku wychowania fizycznego studia II stopnia

dla kierunku administracja studia I stopnia

Procedury

Procedura wyboru przedmiotów