Instruktor tańca dziecięcego

Specjalistyczny kurs instruktora,  specjalność taniec dziecięcy

Czerwiec  2022

ORGANIZATOR: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

PATRON MERYTORYCZNY: UKS TOP DANCE

1. Korzyści

Kurs instruktora ze specjalnością taniec dziecięcy przygotowuje do pracy w klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedszkolnych umożliwia prowadzenie lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych oraz zabaw tanecznych w przedszkolach. Absolwent kursu, w ramach działalności gospodarczej, może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny i prowadzić zajęcia komercyjne z dziećmi. Kurs jest również doskonałym sposobem na odświeżenie i usystematyzowanie wiedzy z tańca nowoczesnego i zabaw tanecznych osób, które już prowadzą zajęcia.

2. Uprawnienia

Absolwent kursu instruktora ze specjalnością taniec dziecięcy uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Legitymacja instruktora jest wydawana przez Wyższą Szkołę Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie i uprawnia do pracy instruktora tańca dziecięcego.  

Uwaga: WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

3. Organizacja

Kurs instruktora ze specjalnością taniec dziecięcy składa się z części ogólnej (wiedza teoretyczna) oraz części specjalistycznej (teoria i praktyka).

Z części ogólnej są zwolnieni absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu, jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.   

Część ogólna kursu (100 godzin lekcyjnych) kończy się egzaminem ogólnym w formie pisemnego testu. 

Zajęcia odbywają się w formie e-learningowej. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.moodle.wskfit.pl  Login i hasło kursant otrzymuje przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Przystąpienie do kursu następuje w momencie uiszczenia opłaty za kurs. Kurs rozpoczyna się po otrzymaniu loginu i hasła do platformy internetowej  www.moodle.wskfit.pl, kończy się po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego.

Część specjalistyczna kursu obejmuje:

  • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty (50 godzin lekcyjnych). Ta część kończy się egzaminem praktycznym na sali tanecznej oraz testem z części teoretycznej.
  • Praktyki instruktorskie (30 godzin lekcyjnych) to hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz części zajęć. Praktyki odbywają się w trakcie kursu, w dowolnie wybranym przez kursanta klubie sportowym lub rekreacyjnym. Praktyki kończą się zaliczeniem na podstawie złożonego sprawozdania z wymaganymi pieczęciami i podpisami (sprawozdanie z praktyk). Zaliczenie praktyki jest warunkiem koniecznym do wydania legitymacji instruktorskiej.

instruktor_sportu

Zajęcia odbywają się w kontakcie. Szczegółowy program i treści, a także wymagania egzaminacyjne, zasady uczestniczenia w zajęciach oraz zaliczanie nieobecności kursant otrzymuje na pierwszych zajęciach.

Kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu ze specjalnością taniec dziecięcy po ukończeniu części ogólnej i części specjalistycznej kursu, a także po dostarczeniu do rektoratu WSKFiT (ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków) dwóch zdjęć legitymacyjnych (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisanych na odwrocie.

4. Koszty

  • Część specjalistyczna z tańca dziecięcego 950 zł brutto
  • Część ogólna 250 zł brutto

RAZEM obie części: 1200 zł brutto

Wpłaty całościowej należy dokonać na konto:

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki 
BGŻ SA 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870
tytułem: Taniec dziecięcy, imię i nazwisko kursanta

5. Rekrutacja

W celu dokonania zapisu na kurs instruktora ze specjalnością taniec dziecięcy należy:


Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Wniosek o przyjęcie na kurs