Instruktor tańca dziecięcego

Kurs instruktora tańca dziecięcego – 600 zł

ORGANIZATORZY: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

1. Opis kursu

Kurs skierowany dla studentów, nauczycieli przedszkoli, nauczycieli szkół podstawowych.

Kurs umożliwia zapoznanie się z technikami tańca nowoczesnego i rożnymi rodzjami zabaw tanecznych.

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej nadaje uprawnienia zgodnie z rozporządzeniami:

instruktor_sportuInstruktor rekreacji ruchowej: Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537). Ten akt prawny uwzględnia pod numerem kodu 3423 grupę zawodów: instruktorzy  rekreacji ruchowej. W grupie tej mieszczą się, między innymi, takie zawody jak: instruktor fitness (kod 342301), instruktor sportów siłowych (342307), instruktor odnowy biologicznej (342304), instruktor rekreacji ruchowej (342305).

WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

2. Organizacja kursu

Część ogólna kursu instruktora (teoria)– 100 godzin lekcyjnych. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.moodle.wskfit.pl  Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 50 godzin lekcyjnych.

Praktyki instruktorskie – w liczbie 30 godzin lekcyjnych.

Przystąpienie do kursu następuje w momencie uiszczenia opłaty za kurs. Kurs rozpoczyna się po otrzymaniu loginu i hasła do platoformy internetowej  www.moodle.wskfit.pl, a kończy się po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego.

Legitymacja  zostaje przesłana Państwu w ciagu 7 dni od ukończenia kursu.

3. Rekrutacja na kurs

  • Zapisanie się na kurs natępuje po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszenia
  • Wymagane dokumenty:

a. skan dokumentu poświadczającego ukończenie szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,

b. skan dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość osoby uczestniczącej w kursie,

c. kserokopię dowodu osobistego

należy przesłać je na e- mail: kursy@wskfit.pl.

  • Uiszczenie opłaty za kurs.

4. Cena kursu: Kurs instruktora tańca dziecięcego

· Część specjalistyczna  600 zł brutto

· Część ogólna 250 zł brutto

RAZEM obie części: 850 zł brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.

Konto do wpłat za kurs:

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

BGŻ S.A.  09 2030 0045 1110 0000 0217 1870
tytułem: Opłata za kurs: Kurs instruktora tańca dziecięcego,  imię i nazwisko kursanta.


Formularz zgłoszeniowy: