Zarządzanie

Zarządzanie – studia I stopnia – licencjackie


Zarządzanie to kierunek adresowany do młodzieży i dorosłych.

Kształcenie odbywa się w różnorodnych, dostosowanych do potrzeb studentów formach (wykłady, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe), zarówno w siedzibie uczelni zlokalizowanej na terenie miasta Pruszków jak i on-line, w oparciu o kadrę specjalistów posiadających doświadczenia praktyczne w prowadzeniu własnych, małych firm, firm rodzinnych jak i dużych zakładów pracy. Kształcenie na kierunku Zarządzanie daje podstawę do zapewnienia wszechstronnej edukacji zawodowej, umożliwiającej zdobycie wysokich kompetencji i  profesjonalizmu w działaniu praktycznym, co stanowi atrybut podczas zatrudniania na rynku lokalnym, w kraju i za granicą. Zarządzanie to studia dedykowane dla osób, które już wybrały ścieżkę przyszłej kariery zawodowej, jak i studentów którzy nie podjęli jeszcze w tej sprawie ostatecznej decyzji. Wszechstronność nauczania na studiach na kierunku Zarządzanie pozwala na realizację bardzo różnych scenariuszy w przyszłości.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

Student podejmujący studia na kierunku Zarządzanie zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych oraz dyscyplin pokrewnych (np. prawo).

Wybrane przedmioty realizowane w toku studiów:

  • Podstawy zarządzania
  • Nauki o organizacji
  • Finanse
  • Zarządzanie projektami
  • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  • Gospodarka finansowa i zarządzanie kosztami
  • E-przedsiębiorstwo

W procesie kształcenia student zdobywa umiejętności funkcjonowania w organizacji, niezależnie od wielkości i rodzaju działalności. Nasi absolwenci z powodzeniem zarządzają większymi i mniejszymi organizacjami działającymi na terenie dużych miast jak Warszawa i mniejszych miejscowości. Wiedza oraz praktyczne doświadczenia zdobyte w toku studiów pozwalają im na realizację zróżnicowanych projektów oraz pracę w różnych branżach. 

Pracodawcy coraz częściej przy wyborze pracownika zwracają uwagę nie tylko na wiedzę i wykształcenie, umiejętności i doświadczenie, ale przede wszystkim na cechy  osobowościowe i psychospołeczne. Coraz ważniejsze jest więc umiejętność wczuwania się w  sytuację  drugiego  człowieka czyli empatia,  umiejętność nawiązywania kontaktów to jest komunikatywność a także uczciwość i lojalność. Oznacza to, że oprócz rzetelnej wiedzy merytorycznej, twardych umiejętności branżowych, niezwykle ważne są kompetencje społeczne, umiejętność pracy w grupie oraz identyfikacja z miejscem zatrudnienia. W programie studiów na te kompetencje miękkie kładziemy szczególny nacisk. Jesteśmy przekonani, że Zarządzanie to studia, które stwarzają dogodną przestrzeń do kształtowania i rozwoju kompetencji miękkich, przez długi czas marginalizowanych w środowisku biznesowym, a obecnie są w nim bardzo pożądane. Dlatego też w toku studiów budujemy teoretyczne podstawy i rozwijamy w oparciu o nie praktyczne umiejętności, dzięki którym kończąc studia na kierunku Zarządzanie ich absolwenci doskonale odnajdują się zarówno w obszarze zarządzania organizacją, jak i współpracy międzyludzkiej.

Kierunek zarządzanie pozwala zdobyć kompleksową wiedzę z dziedziny zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi a jego absolwenci tworzą wykwalifikowaną kadrę menedżerską potrzebną we współczesnym biznesie.

Ukończenie studiów stwarza perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, a jego absolwenci posiadają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz zarządzania procesami.

Studia rozwijają kompetencje umożliwiające absolwentom podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty, menedżera, kierownika w organizacjach każdego typu, w tym w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, organizacjach non profit lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich)

  opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 1 900 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 400 zł (1 z 5 rat)

Prowadzimy również studia na kierunku administracja.