Wychowanie fizyczne

Studia sportowe – I stopnia – licencjackie 


Studia na kierunku wychowanie fizyczne są dedykowane dla wszystkich pasjonatów aktywności fizycznej oraz sportu, a także osób, które cenią zdrowy tryb życia. Specjalizacja jest skierowana dla osób, które swoją przyszłość wiążą z zawodem trenera, instruktora lub menedżera sportu. Wybierający ją studenci otrzymają również uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna medycznego. Otrzymają także dyplom trenera II stopnia wybranej przez siebie dyscypliny sportowej.

W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę fizjologiczną, biochemiczną, biologiczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz anatomiczną. Na zajęciach omawiane będą procesy wychowawcze, rozwojowe oraz socjalizacyjne. Dzięki temu studenci opanują metodyczne oraz dydaktyczne umiejętności niezbędne podczas pracy z młodzieżą oraz osobami z niepełnosprawnością.

Po ich ukończeniu studiów na kierunku wychowanie fizyczne absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia).

Absolwent tych studiów otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie  (przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne)


Realizujemy specjalizację trenerską do wyboru:

 • trenera piłki nożnej,
 • trenera kolarstwa,
 • trenera personalnego,
 • menedżera sportu.
Absolwent otrzymuje uprawnienia:
 • dyplom ukończenia WSKFiT i tytuł licencjata,
 • dyplom trenera II klasy wybranej dyscypliny sportu,
 • fakultatywnie świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny.

Zajęcia specjalistyczne:

 • 80 godzin zajęć z wybranej specjalizacji trenerskiej
 • praktyka trenerska
 • zajęcia specjalistyczne w ramach specjalizacji opiekun medyczny

Studenci tego kierunku zdobywają dodatkowo różne uprawnienia instruktorskie:

 • survivalu, (po odbytym obozie)
 • samoobrony,
 • ratownictwa wodnego, (po odbytym obozie)
 • wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • fitness
 • kulturystyka
 • lekkoatletyka
 • piłka ręczna
 • piłka nożna
 • koszykówka
 • piłka siatkowa
 • pływanie

Szkolenia kończą się wydaniem legitymacji instruktora sportu.


Możliwość zatrudnienia:

 • szkoły podstawowe,
 • placówki dydaktyczno – wychowawcze,
 • ośrodki sportu i rekreacji ruchowej,
 • kluby i stowarzyszenia sportowe,
 • instruktor w zakresie wybranej dyscypliny,
 • fundacje i organizacje społeczne,
 • administracja rządowa i samorządowa

Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) WF

  opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 2 100 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 480 zł (1 z 5 rat)

Studia II stopnia – magisterskie 


Pierwsze w Polsce półtoraroczne studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne !!!

Wybierając kierunek wychowanie fizyczne kandydat ma do wyboru półtoraroczne wyższe zawodowe studia stacjonarne, a także półtoraroczne wyższe zawodowe studia niestacjonarne.

Absolwent studiów II stopnia otrzyma przygotowanie do pracy zawodowej w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, w instytucjach kutury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, instytutach naukowo – badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Absolwent jest także przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent tych studiów otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie (przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne)


Absolwent uzyskuje uprawnienia:
 • dyplom magistra wychowania fizycznego

Gwarantujemy:

 • trzy semestry nauki !   
 • zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie !
 • stałe czesne przez cały okres studiów !

Wybrane przedmioty realizowane przez półtora roku studiów magisterskich:

 • Sporty indywidualne: tenis, tenis stołowy, pływanie, la terenowa, samoobrona, wrotkarstwo, kolarstwo, łyżwiarstwo
 • Przedmiot do wyboru: Sport osób niepełnosprawnych, Wychowanie fizyczne specjalne
 • Przedmiot do wyboru: Medycyna sportu, Higiena i profilaktyka w wf i sporcie
 • Przedmioty humanistyczne do wyboru: Filozofia, Socjologia
 • Sportowe gry zespołowe do wyboru: Siatkówka plażowa, Polskie gry drużynowe, piłka nożna (5-osobowa), rugby, unihokej
 • Przedmiot do wyboru: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie kryzysowe
 • Przedmiot do wyboru: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Bezpieczeństwo imprez masowych

Absolwenci otrzymują uprawnienia:

 • do pracy w szkołach wszystkich typów
 • do pracy w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną

Studia sportowe na dogodnych warunkach

Działająca na terenie miasta Pruszków Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej oferuje studia na kierunku wychowanie fizyczne I i II stopnia. Studia sportowe w WSKFiT to profesjonalnie przygotowana oferta dydaktyczna dla studentów planujących związanie swojej kariery zawodowej z szeroko rozumianym sportem. Nasze studia W-F oferują szereg sposobności do dodatkowego podnoszenia kompetencji i zdobywania nowych umiejętności z zakresu wychowania fizycznego.

Absolwenci, którzy ukończyli nasze studia sportowe z powodzeniem odnajdują się w pracy zarówno w placówkach sportowych, jak i szkole. Gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, jakie dają studia W-F przekłada się na dużą swobodę i satysfakcję z pracy. Absolwentów WSKFiT kierunku wychowanie fizyczne można spotkać w placówkach działających na terenie dużych miast jak Warszawa oraz mniejszych miejscowości. Kandydatów na studia zainteresowanych dogodną formą realizacji podstawy programowej z zakresu studiów wychowania fizycznego zachęcamy do aplikowania.


Kadrę dydaktyczną tworzą miedzy innymi:


Prof. dr hab. Romuald Stupnicki

Ukończone studia – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski (1956), specjalność – fizjologia i biochemia. Doktorat (biochemia) – 1964, habilitacja (fizjologia rozrodu) – 1970, profesor nauk przyrodniczych – 1979. Do 1985 r. pracował w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie (endokrynologia rozrodu zwierząt i człowieka). W latach 1976 – 1989 w Instytucie Sportu – organizował pierwsze laboratorium antydopingowe i redagował Biology of Sport do momentu wejścia czasopisma na tzw. Listę Filadelfijską. W latach 1989 – 2005 pracował w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – był kierownikiem Studiów Doktoranckich oraz Senackiej Komisji ds. nauki.

Od r. 2012 pracownik WSKFiT. W latach 1976 – 1997 był ekspertem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Autor 180 publikacji (endokrynologia rozrodu, wysiłku fizycznego i stresu, statystyki, antropologii) i kilku podręczników akademickich ze statystyki. Promotor 10 doktoratów oraz b. wielu prac magisterskich i licencjackich.


Dr hab. Anna Kęska

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Racjonalne żywienie. Żywienie a zdrowie, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. W 2006 uzyskała dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej, Wydział Wychowania Fizycznego, AWF w Warszawie.

Zainteresowania naukowe oraz realizowane projekty badawcze dotyczą problematyki wpływu aktywności fizycznej na budowę ciała i wydolność fizyczną osób w różnym wieku. Wykonawca lub kierownik kilkunastu projektów statutowych. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Przygotowywała cykl artykułów eksperckich dla Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) w ramach programu KIK34 (SWISS CONTRIBUTION) oraz cykl artykułów popularno-naukowych na zamówienie Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

Kierownik i wykładowca studiów/warsztatów realizowanych w ramach programów europejskich oraz innych programów międzynarodowych i krajowych, tj.: Studia dla nauczycieli drugiego przedmiotu (Podyplomowe Studia „Wychowanie Fizyczne”), Podyplomowe Studia „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie”, Warsztaty „Żywienie dzieci i młodzieży”. Kierownik 10 edycji studiów podyplomowych „Żywienie i wspomaganie dietetyczne
w sporcie” oraz wykładowca na tych studiach (także na studiach podyplomowych: Psychologia sportu, Trener personalny, Trener motoryczny).


Dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. WSKFiT

Dorobek naukowy i popularyzujący wiedzę:
Autorka trzech monografii i ok. 200 artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Transfer wiedzy realizuje na licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Dba o upowszechnienie wiedzy w branżowych i naukowo-popularnych periodykach oraz poprzez geointerpretację środowiska na otwartych wykładach i podczas przechadzek po regionie.

Zainteresowania badawcze:
– potencjał georóżnorodności środowiska przyrodniczego Wielkopolski, Pomorza, Mazowsza i Kielecczyzny do rozwoju geoturystyki,
– kamienna architektura świeckiego i sakralnego dziedzictwa kulturowego Polski pn.-zach. w świetle analizy skandynawskich eratyków przewodnich,
– geozasoby plejstoceńskich stref glacjomarginalnych Polski środkowej – ich rozpoznanie, ochrona i upowszechnienie
– identyfikacja skandynawskich obszarów źródłowych osadów glacjalnych, w tym głazów narzutowych, w kontekście rozpoziomowania geochronologicznego osadów
– petrografia żwirów średnioziarnistych osadów lodowcowych późnego pleni vistulianu w pn.-zach. Polsce (Wielkopolska, Pomorze Zachodnie i Środkowe) oraz w pn.-wsch. Niemczech (Meklemburgia i Pomorze  Przednie)
– petrografia żwirów średnioziarnistych osadów lodowcowych młodszej części kompleksu środkowopolskiego na pn. Mazowszu
– fennoskandzkie eratyki przewodnie osadów akumulacji glacjalnej fazy leszczyńskiej, poznańskiej i pomorskiej plenivistulianu NW Polski i NE Niemiec oraz zlodowacenia odry i warty kompleksu środkowopolskiego Kielecczyzny i Mazowsza,
– charakterystyka wybranych cech teksturalnych osadów glacjalnych (granulometria, obróbka, obtoczenie i zmatowienie powierzchni ziarn kwarcu, skład minerałów ciężkich),


Dr Jerzy Chełmecki

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dr nauk humanistycznych. Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny  Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W badaniach  naukowych podejmuje społeczne i polityczne uwarunkowania rozwoju sportu w  Polsce  w XIX i XX w. Autor wydanych drukiem 2 prac monograficznych i  źródeł historycznych, 10 redakcji zbiorowych monografii naukowych,  89 oryginalnych prac naukowych, podręcznika akademickiego do dziejów sportu  oraz  recenzji naukowych, haseł bibliograficznych,  prac popularno-naukowych i artykułów prasowych.


Dr Katarzyna Pec

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne oraz licencjackie na kierunku turystyka i rekreacja.

Autor wystąpień i publikacji naukowych poświęconych wypaleniu zawodowemu nauczycieli wychowania fizycznego oraz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Zdobywczyni nagrody dla młodych naukowców za pracę: „Participation pf Polish youth in various areas of physical activity”  podczas kongresu przedolimpijskiego: „2008 International Convention on Science, Education and Medicine in Sport” 1-4 sierpnia 2008 w Guangzhou w Chinach. Zdobywczyni nagrodą International Council of Sport Science and Physical Education za artykuł: ”Professional Burnout among Polish Physical Education Teachers”, podczas konferencji  „The 16th Biennal Conference of the International Society for Commparative Physical Education and Sport 2008 – Global Merging: A New Era for Sport and Physical Education” 23-26 lipca 2008 w Macau w Chinach.

Nauczyciel wychowania fizycznego, języka angielskiego i biologii w warszawskiej szkole. Wielokrotny organizator obozów dl dzieci i młodzieży. Instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruktor dyscyplin sportu: pływanie, gimnastyka sportowa, narciarstwo zjazdowe.


Dr Marzena Kurzak

Absolwentka studiów doktoranckich AWF J. Piłsudskiego w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą w Instytucie Badań Edukacyjnych MENiS (2004) oraz Studiów Podyplomowych w zakresie biologii i przyrody w SGGW w Warszawie (2018r), doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie wychowania fizycznego w WCIES (2008-2011), przez 20 lat nauczycielka wychowania fizycznego w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 42 w Warszawie, nauczyciel akademicki WSKFiT H. Konopackiej w Pruszkowie.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i metodycznych oraz laureatka nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2012 roku za zajęcia III miejsca w III edycji konkursu na opracowanie modelowych programów nauczania.

Dodatkowe uprawnienia: specjalizacja magisterska z rekreacji i turystyki, instruktor tenisa ziemnego, instruktor pływania, instruktor gimnastyki.

 


Dr Regini Romuald

Absolwent oraz wieloletni pracownik Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – m. innymi: kierownik Zakładu w Katedrze Lekkiej Atletyki, z-ca dyrektora Instytutu Sportu, członek Senatu.

Trener lekkiej atletyki I klasy – m. innymi: trener kadry juniorek w skoku wzwyż, z-ca kierownika szkolenia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, trener metodyk w Stołecznej Federacji Sportu, trener lekkiej atletyki w AZS Warszawa, v-ce Prezes Warszawskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, trener koordynator w centrum rekreacji i sportu „Gymnasion” w Warszawie.

Wykładowca od 2021 r pełni funkcję Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie.

Zainteresowania sportowe: uprawia bieganie oraz ćwiczenia siłowe.


Dr Alicja Gorący

Psycholog, psychoterapeuta-absolwentka   Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizacja z psychologii klinicznej i psychologii sądowej. Doktor nauk o kulturze fizycznej. Wieloletni nauczyciel akademicki. W latach 1972-76 na UW W Instytucie Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli, od  1984 do 2012 w AWF-ie warszawskim, zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych d.s dydaktyki. Uczestnictwo w realizacji tematów własnych, statutowych, grantu- dotyczących głównie problematyki stresu i agresji na stadionach piłkarskich.

Psycholog praktyk-psycholog w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej, psycholog szkolny w Szkole Życia, Szkole Mistrzostwa Sportowego, Liceum Ogólnokształcącym, prywatna praktyka psychologiczna.

W latach 1976-84 pracownik naukowo- badawczy w resortowym Instytucie Sportu, opieka  psychologiczna nad kadrą narodową  judo i zapasów. Współpracaz wieloma Związkami Sportowymi  w zakresie kształcenia kadr.

Od roku akademickiego 1999|2000  nauczyciel  akademicki  w WSKFiT w Pruszkowie, prowadzi  wykłady i ćwiczenia  z psychologii ogólne, rozwoju człowieka, wychowawczej, społecznej, sportu. Od 2012 pełnła funkcję Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia. Pod jej kierunkiem zrealizowano ponad czterysta prac licencjackich, magisterskich, końcowych. Autorka ponad 50 publikacji głównie z tematyki psychologii sportu.

Zainteresowania-problematyka osobowości, zagadnienia lęku, stresu, zachowań agresywnych.


Dr Mariusz Hrycyna

Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Specjalność: Anatomia człowieka, Biomechanika układu ruchu człowieka, Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, Teoria treningu. Trener: Kulturystyki, Pływania, Personalny, Instruktor: Podnoszenia ciężarów, Gimnastyki sportowej, Piłki siatkowej oraz Żeglarstwa.

Wykładowca Wyższych Uczelni na kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, dietetyka. Zajmuje się również szkoleniem kadr instruktorskich oraz trenerskich z zakresu kulturystyki, nowoczesnych form treningu m.in. treningu personalnego, funkcjonalnego, pourazowego, stabilizacji głębokiej oraz stretchingu. Oprócz tych specjalizacji, dużo uwagi poświęca zagadnieniom korekcji postawy ciała i dietetyki.


Dr Aida Piskorz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Na Uczelni pracuje od 2008 roku . Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Promotor prac licencjackich ,magisterskich. W badanach naukowych koncentruje się na  problematyce pracy nauczyciela z uwzględnieniem zmian zachodzących w prawie oświatowym, dydaktyce  i pedeutologii.


Dr Marek Zieliński

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, edukator w zakresie doskonalenia zarządzania oświatą, edukator  programu „ Nowa Szkoła ” grupa 1000/1 w zakresie wspierania zmian w programie dydaktycznym szkoły, studia podyplomowe z zakresie organizacji i zarządzania oświatą, kurs specjalistyczny z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, instruktor gimnastyki sportowej I kl., instruktor piłki siatkowej, szkolenie w zakresie aerobiku i step aerobiku – I stopień, międzynarodowe konwencje i warsztaty metodyczne z aerobiku i step aerobiku.

W 1993 roku powołany na doradcę metodycznego w zakresie WF w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym we Włocławku, a następnie w Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, oraz do 2013 roku w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku. Jako doradca metodyczny byłem wykładowcą na kwalifikacyjnych kursach: pedagogicznych, z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, terapii pedagogicznej oraz na kursach doskonalących dla  kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.


Dr Marcin Smolarczyk

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dziedzinie kultury fizycznej, wieloletni pracownik Zakładu Gier Sportowych warszawskiej AWF. Trener najwyższej klasy sportowej (EHF Master Coach – IV poziom RINCK Convention). Prowadził zespoły młodzieżowe na poziomie kadr narodowych, oraz seniorskie w rozgrywkach Superligii oraz I ligii. Od 2016 roku jako lektor europejskiej federacji piłki ręcznej (EHF Lecturer) prowadzi szkolenia dla trenerów piłki ręcznej organizowane w Europie (EHF) i w Polsce (ZPRP).


Dr Tomasz Maziarczyk

Doktor nauk o kulturze fizycznej, Nauczyciel dyplomowany, instruktor kulturystyki, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Mistrz Polski w kajakarstwie, instruktor pływania, sędzia Polskiego Związku Kajakowego, sędzia Polskiego Związku Pływackiego, Trener Osobisty z wieloletnim stażem.

Zainteresowania: – zabytkowa motoryzacja


Dr Przemysław Płoskonka

Doktor nauk o kulturze fizycznej, wykładowca akademicki, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z turystyką kwalifikowaną (aktywną) i outdoorem. Konsultant projektów z obszaru kultury fizycznej i turystyki odpowiedzialnej. Lider społecznych ruchów edukacji plenerowej i przyrodniczo-leśnej. Wychowanek krakowskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a następnie reprezentant AZS AWF Warszawa w pływaniu. Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego J.Piłsudskiego w Warszawie.

Wierny pragmatycznej zasadzie J.Deweya uczenia się przez działanie tworzył na Uczelni podwaliny nowoczesnych zajęć outdoorowych zgodnych z przesłaniem pedagogiki przygody. Autor pond 30 publikacji naukowych, uczestnik międzynarodowych projektów badawczych i konferencji naukowych.

Doświadczony pilot wycieczek, organizator i kierownik imprez turystyki kwalifikowanej oraz wypraw przygodowych. Obecnie zaangażowany w działalność największej organizacji społecznej zajmującej się sztuką przetrwania – Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu.

Posiada liczne uprawnienia instruktorskie i ukończone kursy m.in. surwiwalu, wspinaczki, kajakarstwa, pływania, nurkowania, żeglarstwa, ski-touringu, ratownictwa wodnego. W wolnych chwilach zapalony kajakarz, nie stroni od nocy w lesie pod rozgwieżdżonym niebem. Stara się trzymać formę, regularnie pływa.

W 2016 r. odznaczony  Brązowym Krzyżem Zasługi za rozwój edukacji.


Dr Roman Szkup

Geograf społeczno-ekonomiczny, od dwudziestu paru lat specjalizujący się w geografii turyzmu, turystyce i rekreacji. Absolwent i pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego (aktualnie – Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji UŁ). Wieloletni współpracownik Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie – m.in. twórca i współautor programów nauczania: turystyka biznesowa i turystyka motywacyjna; wykładowca i organizator podróży.

Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu geografii hotelarstwa (hotele w przestrzeni miejskiej) oraz zagospodarowania turystycznego (turystyczna baza noclegowa i baza towarzysząca na obszarach miejskich i wiejskich, użytkowanie działek letniskowych, rodzinne ogrody działkowe (ROD) w przestrzeni miejskiej, ROD jako miejsce wypoczynku i rekreacji). Autor opracowań z zakresu metod badań terenowych w turystyce i form turystyki biznesowej.

Zawsze uśmiechnięty, lubi studentów – do siebie, wszelkich przeciwności oraz coraz bardziej absurdalnej rzeczywistości podchodzi z dystansem…


Dr Paweł Kapuściński

Od dzieciństwa związany z piłką ręczną. Trener piłki ręcznej III-go poziomu EHF. Członek sztabu szkoleniowego Kadry Narodowej seniorek oraz Kadry Narodowej 2006 dziewcząt, trener I-ligowego zespołu kobiet AZS AWF Warszawa, instruktor koszykówki, piłki siatkowej oraz kajakarstwa.


Dr Agnieszka Kostyra

Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Absolwentka 2 kierunków studiów podyplomowych, oraz licznych  szkleń i kursów. Autorka kulki publikacji naukowych dotyczących sportu. Posiada również wieloletnie doświadczenie jako trener pływania w klubach sportowych dla dzieci i dorosłych, czynny nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej.


Tabela opłat dla studentów II stopnia (magisterskie) WF – trzy semestralne !!!

  opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 2950 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 590 zł (1 z 5 rat)

 Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2017r.


Zapraszamy na studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne.