Władze Uczelni


Jej Magnificencja Rektor – dr Elżbieta Paziewska

 – powołana na tę funkcję 7 października 2021 roku.

Absolwentka studiów dziennych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek filologia polska, specjalność nauczycielska.

Na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obroniła pracę doktorską na temat: Samorząd m.st. Warszawy w okresie międzywojennym i w latach 1990-2005. Studium porównawcze organizacji struktur zarządzania. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy z ludźmi i dla ludzi.  Po studiach pracowała w szkolnictwie. Od 1990 roku rozpoczęła pracę w samorządzie i administracji publicznej na różnych szczeblach. Pełniła m.in. funkcję sekretarza gminy, radnej i członka zarządu powiatu pruszkowskiego. Była również Burmistrzem Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy oraz komisarycznym Burmistrzem Augustowa. Posiada także kilkuletnie doświadczenie kontrolne w jednostce państwowej i administracji rządowej.

Od 2009 roku pracowała jako nauczyciel akademicki w uczelni publicznej, natomiast od 2011 roku związana z Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie. Najpierw współorganizowała Wydział Administracji i była jego pierwszym Dziekanem. Promotor i recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych.

Po 3-letniej przerwie, gdy pracowała w służbie cywilnej, pełniąc funkcje kierownicze w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ponownie podjęła współpracę z WSKFiT w Pruszkowie, prowadząc zajęcia na Wydziale Administracji.

Systematycznie poszerzała wiedzę specjalistyczną na studiach podyplomowych. Ukończyła  je m.in. w zakresach: Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego,  następnie Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Zarządzanie i Kontrola Wewnętrzna oraz Audyt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Akademii Polonijnej w Częstochowie;  Zarządzanie w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie z akredytacją Uniwersytetu Warszawskiego Wydz. Zarządzania. Odbyła szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu służby cywilnej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Ponadto uzyskała uprawnienia Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Posiada Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające  do  dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne i tajne w Polsce, NATO i UE.   

Publikacje i konferencje:

Jest współautorką pracy zbiorowej Społeczne i organizacyjne skutki reformy samorządowej z roku 1998, albumu Włochy w cieniu powstańczej Warszawy, i obszernego Archiwum Marcelego Porowskiego Samorządowca i Prezydenta Powstańczej Warszawy (2019).

Jest autorką książek: Warszawa i jej Prezydenci (2009) oraz Samorząd terytorialny wczoraj i dziś (2011).
Inicjowała, współorganizowała oraz wystąpiła z referatami m.in. na następujących ogólnokrajowych konferencjach naukowych:

– na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej – Funkcjonowanie administracji publicznej – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne (2014 r.);

– w Senacie RP – Samorządna Rzeczypospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 roku (2014 r.);

– w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku Białej – Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w dobie globalizacji XXI wieku (2014 r.)

Podczas pracy w MNiSW  zainicjowała i współorganizowała konferencję dla rektorów uczelni publicznych i niepublicznych (7 i 19 grudnia 2016 r.) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat: Etyka i stosowanie dobrych praktyk na uczelniach. Wystąpienie na temat: Rola przełożonego w przeciwdziałaniu nieprawidłowościom na uczelni. Dobre praktyki.

Wyróżnienia honorowe:

  • Purpurowe serce – od społeczności szkolnej;
  • odznaka  ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA – od Zarządu Głównego OSP;
  • odznaka  ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  – za  ratowanie życia i ochronę mienia – od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; 
  •  Wyróżnienie honorowe Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za działania  na rzecz ochrony przeciwpożarowej w województwie mazowieckim;
  •  odznaki  i dyplomy za zasługi dla Kombatantów, a szczególnie Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej;
  •  PIERŚCIEŃ GOLGOTY WSCHODU – od Warszawskiego Oddziału Związku Sybiraków.

Nauczyciele  badawczo – dydaktyczni

Prof. dr hab. Romuald Stupnicki

Prof. dr hab. Lech Królikowski

Dr Romuald Regini

Dr Mariusz Hrycyna

Dr Marzena Kurzak

Dr Katarzyna Pec

Dr Elżbieta Olszewska

Dr Aida Piskorz

Dr Kraszewska Justyna

Dr Kozielski Paweł

Dr Ołdak-Jaczyńska Katarzyna