O nas

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiejgodlo_polski-svg

Została założona w roku 1999 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swojej podstawowej misji edukacyjnej wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na wysokiej klasy specjalistów w zakresie sportu, wychowania fizycznego, turystyki aktywnej i rekreacji jako naturalnej formy profilaktyki zdrowotnej.

Z perspektywy dwudziestu lat i aktualnej obserwacji gospodarki światowej związanej z wymienionymi dziedzinami, dynamiką rozwoju aktywnego spędzania czasu wolnego i ważnych potrzeb społecznych, można stwierdzić, że edukacja na tym polu ma niekwestionowaną doskonałą przyszłość.

WSKFiT prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach wychowanie fizyczne oraz administracja. 

Mocne strony Uczelni to wysoka jakość kształcenia, potwierdzona przez kończących studia, przy jednoczesnym przyjaznym podejściu do każdego studenta kadry dydaktycznej i administracyjnej. Własne pracownie specjalistyczne i doskonała infrastruktura sportowa miasta, dostępna dla studentów umożliwiają prowadzenie ćwiczeń na najwyższym poziomie.
O rzetelności oferty edukacyjnej Uczelni najlepiej świadczy rosnąca z roku na rok liczba kandydatów starających się o miejsce w WSKFiT.

Jakość kształcenia sprawą najważniejszą

Wartość szkoły wyższej można mierzyć różnymi kryteriami, najlepiej jednak oceniać jakość i metody kształcenia poprzez sylwetkę absolwenta, jego start życiowy i możliwości późniejszego radzenia sobie w pracy zawodowej. Jest wiele dowodów potwierdzających fakt, iż nie kształcimy przyszłych bezrobotnych. Warunkiem niezbędnym jest jakość samego procesu kształcenia. Tu nie robimy oszczędności, zatrudniamy na etatach kadrę dydaktyczną najlepszych profesorów i doktorów ponad wymagane przepisami minimum. Realizujemy też w pełni zajęcia planowe w uczelni i w obiektach sportowych na terenie miasta.
O wiarygodności procesu kształcenia świadczą pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Atrakcyjne i praktyczne uzyskanie kwalifikacji

Nowoczesny i przejrzysty program studiów pozwala na połączenie nauki z możliwością aktywnego uprawiania sportu. Indywidualny tok studiów na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w WSKFiT jest zwykłym sposobem studiowania.

Solidne przygotowanie do pracy zawodowej

Realne możliwości zatrudnienia absolwentów to cel, jaki postawiliśmy sobie w realizacji programów nauczania. Szerokoprofilowe przygotowanie zawodowe na studiach w zakresie nauk o kulturze fizycznej daje wiele możliwości budowania wspaniałej ścieżki kariery.

Przyjazna atmosfera studiowania

W Uczelni panuje doskonała atmosfera studiowania, dająca studentom poczucie wspólnoty i zainteresowania nimi ze strony kadry akademickiej i dziekanatu.
Nic tak nie integruje, jak wspólne przebywanie na obozach sportowych oraz pieszych wędrówkach turystycznych. Nawiązują się tam przyjaźnie i tak potrzebne w życiu umiejętności interpersonalne. Życie studenckie obejmuje działania w sekcjach sportowych akademickiego związku sportowego. Organizowane są imprezy klubowe dla studentów WSKFiT, spotkania ze znanymi osobami, sportowcami.

Pomoc finansowa

Studenci WSKFiT korzystają ze stypendiów za wyniki w nauce, sporcie, mają prawo ubiegać się o zapomogi i stypendia socjalne. Najlepsi sportowcy otrzymują stypendia Ministerialne. W ostatnim roku akademickim taką pomoc finansową uzyskało ponad 40 % naszych studentów.

Dyplomy i uprawnienia

Absolwent Uczelni uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i magistra na kierunkach: wychowanie fizyczne oraz administracja.
W ramach programu nauczania absolwent kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje z legitymacje instruktora lub dyplom trenera II klasy z wybranej dyscypliny sportu.