O nas

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiejgodlo_polski-svg

została założona w roku 1999 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swojej podstawowej misji edukacyjnej wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na wysokiej klasy specjalistów w zakresie sportu, wychowania fizycznego, administracji oraz zarządzania.

Z perspektywy ponad dwudziestu lat istnienia uczelni i bieżących obserwacji gospodarki w wymienionych dziedzinach, dynamiki rozwoju aktywnego spędzania czasu wolnego i ważnych potrzeb społecznych, można stwierdzić, że edukacja na tych polach ma niekwestionowaną, doskonałą przyszłość.

WSKFiT prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach wychowanie fizyczne, administracja oraz studia I stopnia na kierunku zarządzanie.

Mocne strony Uczelni to wysoka jakość kształcenia, potwierdzona przez kończących studia, przy jednoczesnym przyjaznym traktowaniu każdego studenta przez kadrę dydaktyczną i administracyjną. Własne pracownie specjalistyczne i doskonała infrastruktura sportowa miasta, dostępna dla studentów, umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie.
O rzetelności oferty edukacyjnej Uczelni najlepiej świadczy rosnąca z roku na rok liczba kandydatów starających się o miejsce w WSKFiT.

Jakość kształcenia sprawą najważniejszą

Wartość szkoły wyższej można mierzyć różnymi kryteriami, najlepiej jednak oceniać jakość i metody kształcenia poprzez sylwetkę absolwenta, jego wejście na ścieżkę kariery zawodowej i możliwości późniejszego radzenia sobie w pracy zawodowej. Jest wiele dowodów potwierdzających fakt, iż nie kształcimy przyszłych bezrobotnych. Warunkiem niezbędnym jest jakość samego procesu kształcenia. Tu nie robimy oszczędności, zatrudniamy na etatach znakomitą kadrę dydaktyczną: profesorów i doktorów ponad wymagane przepisami minimum. Realizujemy w pełni zajęcia planowe w uczelni, w obiektach na terenie miasta i współpracujących z nami instytucji.
O wiarygodności procesu kształcenia świadczą pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Atrakcyjne, praktyczne uzyskanie kwalifikacji

Nowoczesny i przejrzysty program studiów pozwala na połączenie nauki z możliwością realizacji życiowych pasji, pracą zawodową i aktywnego uprawiania sportu. Indywidualny tok studiów na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w WSKFiT jest ogólnie dostępnym sposobem studiowania.

Solidne przygotowanie do pracy zawodowej

Realne możliwości zatrudnienia absolwentów to cel, jaki postawiliśmy sobie w realizacji programów nauczania. Szerokoprofilowe przygotowanie zawodowe na studiach  daje wiele możliwości budowania wybranej ścieżki kariery.

Przyjazna atmosfera studiowania

W Uczelni panuje doskonała atmosfera studiowania, dająca studentom poczucie wspólnoty i zainteresowania nimi ze strony kadry akademickiej i pracowników dziekanatu.
Nic tak nie integruje, jak wspólne przebywanie na obozach sportowych oraz pieszych wędrówkach turystycznych. Nawiązują się tam przyjaźnie i tak potrzebne w życiu umiejętności interpersonalne. Życie studenckie obejmuje działania w sekcjach sportowych akademickiego związku sportowego, kołach naukowych, samorządzie studenckim. Organizowane są imprezy klubowe dla studentów WSKFiT, spotkania ze znanymi osobami, sportowcami.

Pomoc finansowa

Studenci WSKFiT korzystają ze stypendiów za wyniki w nauce, sporcie, mają prawo ubiegać się o zapomogi i stypendia socjalne. Najlepsi sportowcy otrzymują stypendia Ministerialne. W ostatnim roku akademickim taką pomoc finansową uzyskało ponad 40 % naszych studentów.

Dyplomy i uprawnienia

Absolwent Uczelni uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i magistra na kierunkach: wychowanie fizyczne i administracja oraz tytuł licencjata na kierunku zarządzanie.
W ramach programu nauczania absolwent kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje z legitymacje instruktora lub dyplom trenera II klasy z wybranej dyscypliny sportu. Na kierunku zarządzanie otrzymuje dyplom specjalizacyjny z zarządzania organizacją e-sportową.