Wychowanie fizyczne

SONY DSC

 

Wychowanie Fizyczne z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną

 • studia I stopnia

Wybierając kierunek wychowanie fizyczne kandydat ma do wyboru 3 – letnie wyższe zawodowe studia stacjonarne, a także 3 – letnie wyższe zawodowe studia niestacjonarne.

Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent może kontynuować naukę na II stopniu studiów (magisterskich) Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w dni powszednie natomiast studenci niestacjonarni uczęszczają na zajęcia w weekendy.

Kierunek wychowania fizycznego obejmuje cztery zasadnicze grupy przedmiotów nauczania: przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe,specjalnościowe, specjalizacyjne, a także praktyki i letni obóz sportowy.

Studia na kierunku wychowanie fizyczne obejmują:

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • Technologia informacyjna

Przedmioty podstawowe:

 • Anatomia
 • Biologia
 • Fizjologia człowieka
 • Biochemia
 • Antropologia
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Przedmioty kierunkowe:
 • Biomechanika
 • Teoria rekreacji i turystyki
 • Historia kultury fizycznej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Antropomotoryka
 • Wychowanie zdrowotne i ochrona środowiska
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Teoria i metodyka dyscyplin sportowych
 • Zabawy i gry ruchowe
 • Ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia do zatrudnienia w gimnazjach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, klubach sportowych oraz organizacjach kultury fizycznej.

 •STUDIA II STOPNIA

Wybierając kierunek wychowanie fizyczne kandydat ma do wyboru 2 – letnie wyższe zawodowe studia stacjonarne, a także 2 – letnie wyższe zawodowe studia niestacjonarne.

Absolwent studiów II stopnia otrzyma przygotowanie do pracy zawodowej w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, w instytucjach kutury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, instytutach naukowo – badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Absolwent jest także przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2011r.