Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Studia podyplomowe – Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

 • Charakterystyka

Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni, posiadający przygotowanie pedagogiczne jak również nauczyciele innych przedmiotów. Absolwenci studiów uzyskają formalne uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole w klasach I-III. Szkolenie zakończone jest egzaminem. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 • Struktura

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym realizowanym w czterech semestrach – zajęcia odbywają się średnio, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

 • Program

W programie zajęć przewidziane są przedmioty z zakresu:

 • psychologiczne podstawy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – współczesne tendencje edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości, elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
 • metodyczne aspekty pracy z dzieckiem na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – edukacja językowa, polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna, zajęcia techniczne i komputerowe, wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej, warsztat zabawy, dydaktyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • przedmioty uzupełniające – higiena i emisja głosu, elementy prawa oświatowego;
 • praktyki – 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela);

Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry

Data rozpoczęcia: 21 października 2017 , zakończenie: 24 czerwca 2018 r.

Koszt studiów to 3100 złotych. W semestrze letnim stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1600 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.

Wymagane dokumenty :

 • dyplomu ukończenia studiów, poświadczona kopia na miejscu ,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy ,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 28  ; dziekanat@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe