wychowanie fizyczne studia I stopnia – licencjackie

Specjalizacja: Trenerska z uprawnieniami opiekuna medycznego
lub
Specjalizacja: Preorientacja w służbach mundurowych z uprawnieniami technika ochrony fizycznej osób i mienia


Wybierając kierunek wychowanie fizyczne kandydat ma do wyboru 3 – letnie wyższe zawodowe studia stacjonarne, a także 3 – letnie wyższe zawodowe studia niestacjonarne.
Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent może kontynuować naukę na II stopniu studiów (magisterskich) Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w dni powszednie natomiast studenci niestacjonarni uczęszczają na zajęcia w weekendy.


Realizujemy specjalizację trenerską:

trener piłki nożnej,   trener koszykówki,  trener personalny, trener kolarstwa

baner_WFStudia na specjalizacji trenerskiej to oferta dedykowana pasjonatom sportu i aktywności fizycznej, osobom, dla których zdrowy styl życia stanowi istotną wartość. To specjalizacja skierowana do przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów i menedżerów sportu. Dodatkowo Studenci uzyskają uprawnienia zawodowe opiekuna medycznego. Uzyskają także dyplom trenera II klasy wybranej przez siebie dyscypliny sportowej (trener personalny, trener kolarstwa, trener koszykówki, trener piłki nożnej).

W trakcie nauki studenci posiądą wiedzę anatomiczną, fizjologiczną, biologiczną, biochemiczną, psychologiczną i pedagogiczną. Poznają procesy rozwojowe, socjalizacyjne i wychowawcze. Opanują dydaktyczne i metodyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi w tym z niepełnosprawnością.

Absolwenci otrzymują uprawnienia:

Absolwenci po zakończeniu nauki otrzymują dyplom ukończenia WSKFiT (wraz z potwierdzeniem uprawnień do pracy w charakterze nauczyciela), dyplom trenera II klasy wybranej dyscypliny sportu, świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie: opiekun medyczny.

Zajęcia specjalistyczne

 1. 80 godzin zajęć z wybranej specjalizacji trenerskiej
 2. Praktyka trenerska

Zajęcia specjalistyczne w ramach specjalizacji opiekun medyczny

 1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 2. Zdrowie publiczne
 3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 4. Zarys psychologii i socjologii
 5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 6. Język migowy
 7. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 8. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 9. Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 10. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Obóz letni – poziom podstawowy
(ratownictwo wodne, obozownictwo, kajakarstwo, terenowe formy rekreacji)

Studenci tego kierunku zdobywają dodatkowo różne uprawnienia instruktorskie:

 • survivalu, (po odbytym obozie)
 • samoobrony,
 • ratownictwa wodnego, (po odbytym obozie)
 • wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • fitness
 • kulturystyka
 • lekkoatletyka
 • piłka ręczna
 • piłka nożna
 • koszykówka
 • piłka siatkowa
 • pływanie

Szkolenia kończą się wydaniem legitymacji instruktora sportu.

Możliwość zatrudnienia:

• placówki dydaktyczno-wychowawcze,
• wszystkie typy szkół w charakterze nauczyciela WF,
• ośrodki sportu i rekreacji ruchowej,
• kluby i stowarzyszenia sportowe,
• instruktor w zakresie wybranej dyscypliny,
• fundacje i organizacje społeczne,
• administracja rządowa i samorządowa.


Realizujemy specjalizację preorientacja w służbach mundurowych:

uprawnienia technika ochrony fizycznej osób i mienia

baner_mundurJest to specjalizacja działająca na kierunku Wychowanie Fizyczne w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie, przygotowująca absolwentów Uczelni do pracy w charakterze nauczyciela WF. Dodatkowo absolwenci wyżej wymienionej specjalizacji uzyskują uprawnienia zawodowe technika ochrony fizycznej osób i mienia (z możliwością przystąpienia do egzaminów potwierdzających tytuł technika), są także przygotowywani do egzaminów wstępnych we wszystkich formacjach służb mundurowych.

Absolwenci otrzymują uprawnienia:

Absolwenci po zakończeniu nauki otrzymują dyplom ukończenia WSKFiT (wraz z potwierdzeniem uprawnień do pracy w charakterze nauczyciela), oraz certyfikat ukończenia specjalizacji: Preorientacja w Służbach Mundurowych, co sprzyja ubieganiu się kandydata o zatrudnienie w formacjach służb mundurowych. Jednocześnie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie: Technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Zajęcia specjalistyczne:

 1. Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
 2. BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 3. Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
 4. Język obcy w ochronie osób i mienia
 5. Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 6. Zabezpieczenie imprez masowych
 7. Ochrona osób
 8. Konwojowanie
 9. Wyszkolenie strzeleckie
 10. Techniki interwencyjne i samoobrona

Pierwszy obóz letni – poziom podstawowy
(ratownictwo wodne, obozownictwo, kajakarstwo, terenowe formy rekreacji)
Drugi obóz letni (militarno-obronny) – poziom specjalistyczny
(strzelectwo, techniki linowe, konwojowanie specjalistyczne)

Studenci tego kierunku zdobywają dodatkowo różne uprawnienia instruktorskie:

 • survivalu, (po odbytym obozie)
 • samoobrony,
 • ratownictwa wodnego, (po odbytym obozie)
 • wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie)
 • fitness
 • kulturystyka
 • lekkoatletyka
 • piłka ręczna
 • piłka nożna
 • koszykówka
 • piłka siatkowa
 • pływanie

Szkolenia kończą się wydaniem legitymacji instruktora sportu.

Możliwość zatrudnienia:

 • wszystkie typy szkół w charakterze nauczyciela WF,
 • szkoły średnie prowadzące klasy mundurowe, 
 • instruktorzy i trenerzy w klubach i sekcjach wojskowych, 
 • Państwowa Straż Pożarna, 
 • Straż Graniczna, 
 • Agencje ochrony,
 • Policja, 
 • Służba Celna, 
 • Służba Więzienna,
 • Wojska Specjalne, 
 • Biuro Ochrony Rządu, 
 • Wojsko Polskie i Marynarka Wojenna,
 • Siły Powietrzne, 
 • Tworzenie, zakładani i działalność w Stowarzyszeniach Proobrony RP (współpraca z   MON).

Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – decyzja 2017r.