Studia Toruń-Lubicz

Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Lubicz

Zespół Szkół nr. 1  Im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu ( pokój nr 2 na parterze )

87-162 Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23

pon.-pt. 8.00-15.00

tel.  606 249 120 od 8.00-21.00

lubicz-dziekanat@wskfit.pl


Studiuj w Lubiczu na kierunku:

Wychowanie Fizyczne z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną

studia I stopnia – 3 – letnie wyższe zawodowe studia niestacjonarne

Specjalizacja trenerska w cenie studiów !!!

trener piłki nożnej,   trener kolarstwa,  trener personalny


Podczas studiów na kierunku wychowanie fizyczne studenci mają możliwość uzyskania uprawnień instruktorskich i  z następujących dyscyplin:

 • kolarstwo
 • fitness
 • kulturystyka
 • lekka atletyka
 • piłka nożna
 • piłka ręczna
 • piłka siatkowa
 • koszykówka

Wymagane są następujące dokumenty:

Wychowanie fizyczne – Studia I stopnia (licencjackie):

 • kwestionariusz zgłoszeniowy – kwestionariusz
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • kopia dowodu osobistego (poświadczona przęz Uczelnię),
 • umowa cywilno – prawna, – umowa
 • cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
 • deklaracja wariantu płatności – deklaracja
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez Uczelnię)
 • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważne do 6 miesięcy),

STUDIA DLA SPORTOWCÓW – trenujesz, jesteś czynnym zawodnikiem klubu, zobacz jakie ułatwienia czekają na Ciebie !

1. Indywidualna organizacja studiów

Studentowi może zostać przyznana indywidualna organizacja studiów, zwana dalej „IOS”.

IOS jest przyznawany na okres trwania roku akademickiego.

Dziekan ma prawo przyznać IOS studentowi w następujących przypadkach:

1) przewodniczącemu Samorządu Studenckiego Uczelni,

2) studentowi, który uprawia sport wyczynowy w zorganizowany sposób, w sekcji klubu sportowego,

3) studentowi, samotnie wychowującemu dziecko lub będącemu w trudnej sytuacji losowej.

Student ustala z prowadzącymi poszczególne zajęcia indywidualny sposób realizacji i rozliczania planu studiów w danym roku akademickim a także uzgadnia terminy zaliczeń i egzaminów, po czym przedkłada Dziekanowi do zatwierdzenia indywidualną organizację studiów.

2. On-line dla IOS

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom studentów, mających przyznaną Indywidualną Organizację Studiów, Uczelnia od sesji zimowej 2014/15 uruchomiła platformę egzaminacyjną moodle wskfit.

Istnieje możliwość zaliczenia przedmiotów bez konieczności dojazdu do Uczelni.  Zaliczenie/ egzamin odbywać się będą w czasie wybranym przez Państwa podczas sesji egzaminacyjnej, zgodnie z organizacją studiów dla poszczególnych kierunków i roczników w roku akademickim 2015/16.

Po zalogowaniu się na platformę uzyskacie Państwo dostęp do testów egzaminacyjnych (zamkniętych lub otwartych w zależności od formy zaliczanego przedmiotu).

Po rozwiązaniu testu zamkniętego otrzymacie Państwo natychmiastowy wynik, przy testach otwartych ocena zostanie podana przez wykładowcę w Państwa dzienniku.

Po zdanych egzaminach pozostaje jedynie kontakt z wykładowcą w celu uzupełnienia wpisów w indeksie oraz karcie okresowych osiągnięć studenta.

PLATFORMA EDUKACYJNA WSKFiT – egzaminy / kursy – ZOBACZ !!!

3. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki sportowe – ma prawo otrzymywać student po pierwszym roku studiów

przyznawane studentom z  udokumentowanymi osiągnięciami sportowymi.

wymagania dla sportowców – jedno z:

–       zaświadczenie o klasie sportowej

–       zaświadczenie z klubu

–       zaświadczenia o udziałach w imprezach sportowych i osiągniętych wynikach


Prócz studiów pierwszego stopnia w Toruniu możesz także ukończyć:

Studia podyplomowe – Wychowanie Fizyczne

 • Charakterystyka

Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni, posiadający przygotowanie pedagogiczne jak również nauczyciele innych przedmiotów. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym, umożliwiają zdobycie podstawowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć ruchowych. Rodzaj studiów – kierunkowe. Szkolenie zakończone jest pracą dyplomową. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 • Struktura i program

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w wymiarze 350 godzin realizowanych w trzech semestrach – zajęcia odbywają się średnio, co dwa tygodnie w soboty i niedziele. W programie zajęć przewidziane są przedmioty z zakresu: anatomii, fizjologii człowieka, pedagogiki, psychologii, teorii wychowania fizycznego, antropomotoryki, biomechaniki, historii kultury fizycznej, metodyki wychowania fizycznego, gimnastyki, lekkiej atletyki, organizacji i prawa w oświacie, ćwiczeń korekcyjnych z el. rehabilitacji, pływania, teorii i metodyki sport. gier zespołowych, zabaw i gier ruchowych.

Program obejmuje praktykę w wymiarze 60 godz.

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu
Dokumentów)

Data rozpoczęcia : październik 2017,

Cena: 3.000 zł ( całość ), 1 000 zł / semestr – dowód wpłaty uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru.

Wymagane dokumenty :

 • dyplomu ukończenia studiów, poświadczona kopia miejscu ,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy ,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – WF Lubicz

(Visited 8 064 time, 1 visit today)