Logopedia

Studia podyplomowe –  Logopedia

 • Charakterystyka

Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni, posiadający przygotowanie pedagogiczne jak również nauczyciele innych przedmiotów. Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje specjalisty w zakresie logopedii ogólnej zgodne z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Polskiego Związku Logopedów, umożliwiające prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjno-komunikacyjnych. Szkolenie zakończone jest egzaminem. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 • Struktura

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym realizowanym w czterech semestrach – zajęcia odbywają się średnio, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

 • Program

W programie zajęć przewidziane są przedmioty z zakresu:

 • blok medyczny – elementy foniatrii, elementy audiologii, wybrane zagadnienia ortodoncji, elementy neurologii, elementy psychiatrii, anatomia i fizjologia układu nerwowego;
 • blok pedagogiczno-psychologiczny – elementy psychologii rozwojowej, wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii, wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej;
 • blok lingwistyczny – lingwistyczne podstawy logopedii z elementami dialektologii, fonetyka – wybrane zagadnienia, kultura żywego słowa, emisja głosu;
 • blok metodyczny logopedii – wprowadzenie do logopedii, elementy surdologopedii, diagnostyka i terapia w stanach jąkania, podstawy neurologopedii, podstawy oligofrenologopedii, diagnoza i terapia dyslalii, zaburzenia pisania i czytania – diagnostyka i terapia, terapia zaburzeń komunikacyjnych w autyzmie, diagnoza i terapia palatolalii, komunikacja alternatywna i wspomagająca, metodyka i warsztat pracy logopedy;
 • praktyki – 100 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela);

Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 4 semestry

Data rozpoczęcia : 21 października 2018 r.

Koszty uczestnictwa

Wymagane dokumenty :

 • dyplomu ukończenia studiów, poświadczona kopia na miejscu ,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy ,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – Logopedia

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 28  ; dziekanat@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe