KURS INSTRUKTORA Lekkiej atletyki – specjalizacja biegi średnie i długie

KURS INSTRUKTORA Lekkiej atletyki – specjalizacja biegi średnie i długie – 850 ZŁ + 250 ZŁ

Jest to specjalistyczny kurs instruktora, specjalizacja biegi średnie i długie

ORGANIZATOR: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

1. Uprawnienia Kursu instruktora Lekkiej atletyki

Kurs instruktorski zakończony jest egzaminem, kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu instruktora  uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE. Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki, są one honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej nadaje uprawnienia zgodnie z rozporządzeniami:

instruktor_sportuInstruktor sportu: Ministra sportu i turystyki, na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 175, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) w § 14.1.rozporządzenie daje  możliwość wydawania dyplomów trenera i legitymacji instruktora sportu rektorom szkół wyższych na których realizowany jest kierunek wychowania fizycznego.

WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

2. Organizacja kursu instruktora lekkiej atletyki 

  • Część ogólna kursu instruktora (teoria)– 100 godzin lekcyjnych. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny w formie testu). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.moodle.wskfit.pl  Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Przedmioty realizowane w ramach 100 h  części ogólnej w formie on-line:

1. Anatomia

2. Biomechaika

3. Pedagogika

4. Psychologia

5. Socjologia

6. Biochemia człowieka

7. Teoria i metodyka sportu

8. Teoria treningu sportowego

9. Fizjologia

10. Fizjologia wysiłku

11. Pierwsza pomoc

  • Część specjalistyczna (teoria i praktyka)

PRAKTYKA:

1. Pierwsze kroki biegacza

2. Ogólna wytrzymałość biegowa w III zakresach

3. Makro i Mikrocykle w treningu biegacza

4. Trening wysokogórski specjalistyczny

5. Trening szybkościowy

6. BPS- bezpośrednie przygotowanie startowe

7. Trening z Pulsometrem i progi tlenowe

8. Fizjologia wysiłku

9. Praca na mleczanach

10. Okres Roztrenowania i adaptacja wysiłku

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

3. Rekrutacja na kurs instruktora lekkiej atletyki 

  • Zapisać się na kurs – wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia
  • Zebrać wymagane dokumenty:

a.Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

b.Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki

05 – 800 Pruszków
BGŻ SA 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870
tytułem:Biegi, imię i nazwisko kursanta

c.2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

d.Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na kurs

e.Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) – np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

  • Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć do biura kursów i studiów podyplomowych WSKFiT

4. Cena Kursu instruktora lekkiej atletyki 

  • Część specjalistyczna z lekkiej atletyki  850 zł brutto
  • Część ogólna 250 zł brutto

RAZEM obie części: 1100 zł brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.

Po zakończeniu kursu następuje egzamin instruktorski. Osoby, które zaliczą egzamin i wpłacają dodatkowo kwotę 150 zł brutto, otrzymują certyfikat w języku angielskim.

Dokumenty do pobrania:


Formularz zgłoszeniowy:

(Visited 1 302 time, 1 visit today)