Edukacja zdrowotna

Studia podyplomowe – Edukacja Zdrowotna

  • Charakterystyka

Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie pedagogiczne. Studia dają umiejętności prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole na każdym etapie edukacyjnym. Umożliwiają zdobycie podstawowych kwalifikacji kształtowania nawyków zdrowego stylu życia wśród uczniów. W trakcie studiów słuchacz nie tylko nabywa umiejętności metodycznych i organizacyjnych dotyczących realizacji edukacji zdrowotnej, ale również przekazywane są mu podstawy wiedzy medycznej. Treści programowe dają możliwość zrozumienia, że edukacja zdrowotna jest procesem, który trwa przez całe życie i kształtuje odpowiedzialność społeczną od najmłodszych lat.

Nauka zakończona jest pracą dyplomową. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  • Struktura

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w wymiarze 367 godzin realizowanych w dwóch semestrach – zajęcia odbywają się średnio, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

  • Program

W przedmiotach przygotowania ogólnego znajdują się treści charakteryzujące środowisko fizyczne i społeczne sprzyjające zdrowiu – psychologia, pedagogika, socjologia i ekologia. W programie przewidziane są również przedmioty zakresu anatomii i fizjologii człowieka, patofizjologii i diagnostyki chorób, biomedycznego modelu zdrowia, zasad prawidłowego odżywiania. Przedmioty kierunkowe dotyczą zagrożeń zdrowotnych życia społecznego i chorób cywilizacyjnych, uwarunkowań prawnych polityki zdrowotnej, zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób.

W programie przewidziane są również zagadnienia związane z organizacją i realizacją edukacji zdrowotnej w szkole oraz położony jest nacisk na metodykę pracy z uczniem.

Program obejmuję praktykę metodyczną w wymiarze 30 godzin, po 10 godzin w szkole podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej na wybrany temat.

Kierownik studiów: dr Alicja Gorący

Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry

Data rozpoczęcia: od  października 2018 , zakończenie: do czerwca 2019 r.

Koszt studiów w promocji to 2400 złotych. W semestrze letnim stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1300 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – Edukacja zdrowotna

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Uwaga!

Słuchacze studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Kultury fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie

Rada Szkoły działając w oparciu o art. 166, ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z dnia 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 8, ust. 14 Statutu Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie określiła w Uchwale nr 12 z dnia 10 lipca 2014 roku warunki zwalniania słuchaczy studiów podyplomowych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej.

Warunki zwalniania z praktyki dotyczą wszystkich słuchaczy studiów podyplomowych od roku akademickiego 2014/2015.

•     pobierz zasady zwalniania z praktyk słuchaczy studiów podyplomowych


SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Słuchacze, którzy chcieliby podejść do egzaminu końcowego w wyżej wymienionym terminie zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie dokumentacji wynikającej z toku studiów:

1.  Indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć słuchacza, z uzupełnionymi wpisami.

2. Pracę końcową w 3 egzemplarzach oprawionych ( niebindowanych) oraz w zapisie elektronicznym na płycie CD.

3.Kazdy egzemplarz pracy końcowej powinien być zaakceptowany przez promotora i podpisany przez autora pracy.

4. Przed obroną pracy końcowej należy złożyć kartę obiegową ( wcześniej do pobrania w Dziekanacie) oraz wnieść opłatę za obronę pracy końcowej 250 zł zgodnie z Umową o kształceniu.

W celu uzyskania możliwości szybkiego kontaktu z Państwem prosimy o wpisanie w kartę obiegową aktualnego numeru telefonu.

Zasady redakcyjne prac końcowych

Układ strony tytułowej pracy końcowej


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 28  ; dziekanat@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe