Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia podyplomowe przez internet  Edukacja dla bezpieczeństwa

studia podyplomowe edb on-line

Studia dwu semestralne (trzy zjazdy w semestrze) !!!

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do podjęcia sprawdzonego i efektywnego, a także bardzo wygodnego sposobu studiowania.

Studia realizowane przez internet (e-learning) są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym a ich absolwenci otrzymują takie same dyplomy.

Korzyściami e-learningu to: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przerabiasz materiał we własnym tempie.

  • Charakterystyka

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiają zdobycie kwalifikacji podyplomowych.  Słuchaczami mogą być  absolwenci wyższych uczelni. Głównym celem programu studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne dla uświadamiania im zagrożeń występujących we współczesnym świecie i na ich bazie wykształcenie  odpowiednich  nawyków do podejmowania działań o charakterze prewencyjnym, pozwalających unikać lub niwelować zagrożenia mające zasięg zarówno jednostkowy, jak i globalny.

  • Struktura

Studia realizowanie są w dwóch semestrach w wymiarze 350 godzin. Prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

  • Program

W toku studiów realizowane są różne formy dydaktyczne: wykłady, konwersatoria, seminaria, zajęcia w grupach, konsultacje oraz warsztaty problemowe. Mają one na celu opanowanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie tematycznym studiów. Istotne jest także w realizacji programu  studiów samokształcenie poza zajęciami planowymi.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Plan studiów:
Grupa przedmiotów ogólnych: nauka o państwie i prawie, podstawy strategii  bezpieczeństwa, przygotowanie do egzaminu końcowego – 30 godz. – II sem.
Grupa przedmiotów podstawowych: administracja wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, zarządzanie kryzysowe, psychospołeczne  aspekty sytuacji  zagrożeń.
Grupa przedmiotów kierunkowych: zagrożenia czasu pokoju i wojny, bezpieczeństwo biznesu, podstawy zwalczania terroryzmu, Patologie i przestępczość nieletnich, kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa, ochrona osób, mienia, obszarów i bezpieczeństwo imprez masowych, kryminalistyka i kryminologia, ratownictwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, zasady i metody ochrony osobistej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Poz. 279).

Osoba kontaktowa: Justyna Mazurek tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęciamarzec 2019, zakończenie: styczeń 2020

Słuchacze semestru pierwszego studiów podyplomowych on-line 2018/2019 – marzec 2019

Organizacja studiów podyplomowych – Edukacja dla bezpieczeństwa

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Edukacja dla bezpieczeństwa

Koszt studiów to 2500 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1350 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – Edukacja dla bezpieczeństwa

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Słuchacze semestru pierwszego studiów podyplomowych on-line 2018/2019 – październik 2018

Organizacja studiów podyplomowych – Edukacja dla bezpieczeństwa

Rozkład zajęć studiów podyplomowych – Edukacja dla bezpieczeństwa


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Andrzeja 1
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl


Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe